طراحی فرزند- دکتر روح الهه سلیمانی

قصد بارداری
دوره اول بارداری
دوره دوم بارداری
دوره سوم بارداری
نوزادی
کودکی

خلاقیت کودکان با TRIZ

خلاقیت کودکان با TRIZ
چکیده این مطلب : انتشار : 1397/09/18 3 نظر 1,832 بازدید

خلاقیت کودکان با TRIZ

در بسته آموزش کارآفرینی و تفکر کودکان به 40 اصل نوآوری نظام یافته اشاره شده است  و گفته شده که تمام اختراعات و ابتکارات مخترعین بر اساس یک یا چند اصل از این اصول مییباشد که برخی از این قوانین را می توان از دوران کودکی به آنها آموخت تا بتوانند به شکوفایی استعداد خود در حل مسائل و نیز ابداع و ابتکار بپردازند. در این مقاله به معرفی اجمالی این چهل اصل میپردازیم.

خلاقیت کودکان با TRIZ

در بسته آموزش کارآفرینی و تفکر کودکان به 40 اصل نوآوری نظام یافته اشاره شده است  و گفته شده که تمام اختراعات و ابتکارات مخترعین بر اساس یک یا چند اصل از این اصول مییباشد که برخی از این قوانین را می توان از دوران کودکی به آنها آموخت تا بتوانند به شکوفایی استعداد خود در حل مسائل و نیز ابداع و ابتکار بپردازند. در این مقاله به معرفی اجمالی این چهل اصل میپردازیم.

هوش کودک

آقای آلتشولر با بررسی بیش از 36هزار اختراع و اکتشاف به این نتیجه رسید که بیش از 99درصد این اختراعات با استفاده از 40 اصل و 39 ابزار رخ داده اند. وی تحقیقات خود را با نام TRIZ نامگذاری کرد که بعدها توسط دیگران و با بررسی اختراعات و اکتشافات بیشتری (حدود 200هزار) این موضوع قوام لازم را یافت به گونه ای که امروز مورد تایید می باشد.

حتما گوش کنید: مراحل تغییر دادن رفتار کودکان

اصل 1 – تفکیک کردن (Segmentation)


این اصل، جسم را به اندازه های کوچکتر تقسیم می کند.

الف.  جسم را به اجزای جدا و مستقل از هم تقسیم کنید.
ب.  جسم را به صورت قطعه قطعه به چند بخش تقسیم کنید.برای سوار و پیاده کردن راحت قسمت های آن
ج.  میزان قطعه قطعه بودن و تقسیم پذیری جسم را افزایش دهید.اصل 2 – استخراج  (Extraction)


این اصل، مشخصه مزاحم را از سیستم جدا نموده و اقدام اصلاحی را تعریف می کند.

کودک
 

 • الف.  حذف و یا جدا کردن مشخصه ، ویژگی، یا قطعه مزاحم و آسیب رسان یک جسم

 • ب.  تنها مشخصه یا قطعه لازم و یا قسمت مفید و ضروری یک جسم را جدا کنید.اصل 3 – کیفیت موضعی (Local Quality)


این اصل ، اجسام را ناهمگون می سازد.

الف.  انتقال از ساختار همگون و یکنواخت یک جسم یا محیط خارجی  عملکرد بیرونی ، به سوی ساختار ناهمگون ، چندگونه و پراکنده.
ب.  اجرای مختلف جسم را به انجام کارکردهای مختلف وا دارید.
ج.  هر قسمت از جسم را، در شرایطی که عملکرد آن مطلوبتر است قرار دهید.

حتما بخوانید: آموزش هوش های چندگانه به کودکان در خانه ومهد
اصل 4 – عدم تقارن  (Asymmetry)


این اصل، اجسام را نا متقارن می سازد.

الف.  فرم تقارن یک جسم را با فرم نامتقارن آن جایگزین کنید و تقارن آنرا برهم زنید.
ب.  اگر جسم موجود نامتقارن است میزان عدم تقارن آن را افزایش دهید.


خلاقیت کودکاصل 5 – ادغام کردن (Merging)


این اصل، اجسام را در مکان و زمان ترکیب می نماید.


 • الف.  اجسام مشابه یا اجسامی را که برای انجام عملکردهای پیاپی در نظر گرفته شده اند به صورت مکانی با یکدیگر ترکیب کنید. ترکیب مکانی

 • ب.  عملکردهای مشابه یا پیاپی را به صورت زمانی با یکدیگر ترکیب کنید. ترکیب زمانیاصل 6 – عمومیت دادن (Universality)


این اصل ، مسئله را برای حالت عمومی حل نموده و در موارد خاص استفاده می کند.
 

 • الف.  یک جسم می تواند چندین وظیفه مختلف را انجام دهد؛ بنابر این عناصر دیگر را می توان حذف کرد.

حتما بخوانید: راه ارتباط با جنین در دوران بارداری
اصل 7 – تو در تو بودن یا  آشیانه دادن (Nesting)


این اصل، اجسام را تو در تو می سازد.
 

 • الف.  جسمی را داخل جسم دوم و جسم دوم را نیز داخل جسم سوم قرار دهید.
 • ب.  جسمی از داخل حفره ای در جسم دیگر عبور دهید.

 

هوش کودکان

 

اصل 8 – عامل تعادل و توازن (Anti – Weight)

 

این اصل، وزن اجسام را با نیروهای ایرودینامیکی و هیدرولیکی جبران می سازد.
 

 • الف.  وزن جسم را به وسیله اتصال دادن آن با جسم دیگری که دارای نیروی بالا برنده است، جبران کنید.
 • ب.  وزن جسم را به وسیله نیروهای آیرودینامیکی یا هیدرودینامیکی که از محیط خارج بر آن وارد می شوند ، جبران کنید.


اصول 9 و 10 و 11 تشابه ها و تفاوتهایی با هم دارند که هرسه را در کنار هم به شرح زیر توضیح میدهیم:


اصل 9 – عکس العمل مقدماتی یا واکسیناسیون (Prior Counteraction)


این اصل ، پیش بینی عکس العملهای بعدی سیستم و مقابله پیشاپیش با آن را میسر می سازد. در این استراتژی ، در صورتی که یک عمل آثار جانبی داشته باشد با جنبه های منفی آن از قبل مقابله وتنش زدایی می شود:

حتما بخوانید: مروری بر هوش های چندگانه

 


 • الف.  در صورتی که لازم است عملکردی انجام شود، مقابله پیشاپیش نسبت به آن را مد نظر داشته باشید.
 • ب.  در صورتی که لازم است جسمی تحت کشش باشد، کشش متضاد آن را پیشاپیش مد نظر داشته باشید.
   

کودک باهوشاصل 10 – اقدامات اولیه (Prior Action)


این اصل، برآورده نمودن نیازهای لازم آتی و اجرای تغییرات در یک سیستم قبل از نیاز به آن را میسر می سازد.

الف.  کنش مورد نیاز را به صورت کلی و جزئی، پیشاپیش انجام دهید.
ب.  به اجسام طوری نظم بدهید که بدون اتلاف وقت در زمانی که منتظر کنش هستند، وارد عمل شوند.


اصل 11 - حفاظت پیشدستانه (Before Hand Cushioning)


این اصل، قابلیت اطمینان پایین یک جسم را با یک حرکت خنثی کننده جبران می نماید.

الف.  عدم اعتماد و قابلیت اطمینان نسبتا پایین یک جسم را با یک حرکت خنثی کننده، پیشاپیش جبران کنید ، تا احتیاطاً در صورت بروز مشکل اقدامات فوریتی از قبل تدارک شده باشند.


** فرق اصل 9 و 11 در این است که در اصل 9 مقابله ها از پیش انجام می شوند تا اتفاق نامطلوبی رخ  ندهد  ولی در اصل 11 در فکر آن هستیم که چنانچه این اتفاق نامطلوب رخ داد چه تمهیداتی از قبل تدارک ببینیم تا جلو صدمات آن گرفته شود.


اصل 12 – هم ظرفیت کردن (Equipotentiality)


در این اصل، بالا و پایین کردن جسم لازم نیست. شرایط کار را طوری تغییر دهید که لازم نباشد جسمی برداشته، بالا رفته یا پایین بیاید. این اصل به کاهش تغییرات در یک مجموعه  تقلیل تفاوت ها و برقراری عدالت اجتماعی در مجموعه های  انسانی  نیز مربوط می شود.


اصل 13 – معکوس کردن(Inversion)


این اصل، در جهت انجام اقدامات و روشهایی برخلاف روش معمول است و عملکرد سیستم و محیط را معکوس می نماید.

حتما بخوانید: چگونه مادری خلاق باشیم الف.  به جای عملکردی که توسط مشخصات مساله تحمیل شده عملکرد مخالف آن را به کار گیریم. مثلاً سرد کردن بجای گرم کردن
ب.  شئ را به یک قطعه متحرک تبدیل کنید، یا اینکه قطعات غیر متحرک را متحرک ساخته و محیط خارج را غیر متحرک نماید.
ج.  جسم را وارونه کنید.

 

کودک باهوش
اصل 14 – انحنا دادن (Spheroidality)


این اصل، قطعات مسطح و خطی را با قطعات گرد و کروی جایگزین می نماید.

الف.  منحنی را جایگزین خط کنید.سطوح صاف را با سطوح منحنی و شکل های مکعبی را با شکل های کروی عوض کنید.
ب.  از غلتکها، توپی یا کره و مارپیچها استفاده کنید.
ج.  حرکت چرخشی را جایگزین حرکت خطی کنید.از نیروی گریز از مرکز استفاده کنید.


اصل 15 - پویایی و انعطاف پذیری (Dynamicity)


این اصل، مشخصات سیستم یا محیط ثابت و غیر متحرک را پویا می کند تا به راه حل بهتری برسد.

الف.  مشخصات جسم یا محیط خارج را به گونه ای بسازید که برای عملکرد بهینه، عملیات در هر مرحله به طور خودکار تنظیم شود.به عبارت دیگر باید تغییرات کوچکی در ویژگی های یک جسم یا محیط خارجی در جهت ایجاد حداکثر کارایی در هر مرحله از عملیات داده شود.
ب.  جسم را به عناصری تقسیم کنید که بتوانند به صورت مرتبط با هم، موقعیت خود را تغییر دهند.
ج.  در صورتی که جسمی غیر قابل حرکت است، آن را متحرک کنید.آن را از داخل قابل تغییر کنید.

حتما بخوانید: نقش والدین در تربیت فرزندان
اصل 16 - عملکرد ناقص یا جزیی بیش از حد (Partial – Overdone or Excessive Action)


این اصل، با دستیابی به کمی کمتر و یا کمی بیشتر از مقدار مورد نظر کار را ساده تر و کم خرج تر انجام می دهد؛ زیرا دستیابی به 100 % یک چیز هم نیاز به دقت بالا و هم صرف وقت و هزینه بیشتر دارد. اگر به دست آوردن صد در صد یک اثر دلخواه و مطلوب مشکل است، برای ساده سازی مساله مقداری کمتر یا بیشتر از آن را به دست آورید. به عبارت دیگر، دو راه برای حل یک مسئله وجود دارد : اول اینکه آنرا بیش از حد لازم  مازاد بر نیاز انجام دهیم و دوم ، کمتر از حد لازم بطور ناقص و جزیی آنرا انجام دهیم.
 

بازی کودکان
اصل 17 – حرکت به بعدی جدید (Moving to a New Dimension)


این اصل، حرکت دو بعدی و چند بعدی را بجای تک بعدی میسر می سازد.

الف  انتقال حرکت یک بعدی، با جایگزینی جسم یک بعدی با دو بعدی، سه بعدی و غیره.
ب.  به جای آرایش اجساکم در یک لایه، آرایشی چند لایه ای و چند سطحی را به کار ببرید.

 متاهلین حتما بخوانید: مهارت های جدید زناشویی


ج.  کاهش ابعاد یک جسم یا قرار دادن آن به پهلو.
د.  بهره گیری از طرف مقابل سطح مورد استفاده.
هـ.  تصاویر را بر روی سطوح مجاور یا عقب جسم بیاندازید.اصل 18 - لرزش مکانیکی (Mechanical Vibratio)


این اصل، جسم را به ارتعاش وا می دارد.

الف.  جسم را به ارتعاش وا دارید و از نوسان آن استفاده کنید.
ب.  اگر جسم در حال نوسان است، فرکانس آن را تا حد مافوق صوت افزایش دهید.
ج.  از تشدید فرکانس استفاده کنید.
د.  به جای ارتعاشات مکانیکی از ارتعاشات پیزو استفاده کنید.
ه.  ارتعاشات مافوق صوت و میدان الکترومغناطیسی را با هم به کار بگیرید.

 


بازی کودک
اصل 19 – عمل تناوبی (Periodic Action)


در این اصل، می توان بجای عملکرد مستمر به دنبال عملکرد دوره ای بود.

الف.  به جای عملکرد مستمر و متوالی از یک عملکرد دوره ای  ضربه ای یا پالس دار  استفاده کنید.
ب.  در صورتیکه یک عملکرد هم اکنون دوره ای است، فرکانس یا بسامد آن را عوض کنید.
ج.  از وقفه ها و توقف های بین ضرب هها یا ضربان ها، عملکرد اضافی تولید کنید.اصل 20 – تداوم عملکرد مفید (Continuity of Useful Action)


این اصل، توقفات عملکرد را حذف می کند.

الف  عملکرد را بدون توقف به انجام برسانید، در این حال باید تمام قطعات جسم به طور مستمر ، بی وقفه و با ظرفیت کامل، در حال کار باشند.
ب.  حرکت های بیهوده، زاید و واسطه ای را حذف کنید.

حتما بخوانید: بهتره برای این 20 دلیل بچه دار نشیم!


ج.  حرکت چرخشی را جایگزین حرکت عقب و جلو کنید.


اصل 21 - حمله سریع (Rushing Through)


این اصل، عملکرد را با سرعت بسیار بالا به اتمام می رساند. عملیات مضّر و عملکرد زیان بار یا خطرناک را با سرعت بسیار بالا به انجام برسانید. این اصل از دو بخش تشکیل شده است:

بازی کودک

 


 • اول اجرای عملیات خاص با سرعت بالا یا با سرعت نور برای جلوگیری از آثار منفی بالقوه-

 • - دوم اجرای اصلاحات لازم بر عملیاتی که مخاطرات و ریسک بالایی بر آنها مترتب است.اصل 22 - تبدیل ضرر به منفعت (Convert Harm into Benefi)


این اصل، از یک عمل زیان بار برای بدست آوردن یک اثر مثبت استفاده می نماید.

الف.  یک اثر زیان بار خصوصاً یک عامل زیان بار محیطی را برای به دست آوردن یک اثر مثبت به کار بگیرید.
ب.  با ترکیب یک عامل زیان بار با یک عامل زیان بار دیگر، آن را از میان بردارید.
ج.  مقدار کنش زیان بار یا درجه عمل مضر را آنقدر افزایش دهید تا از حالت مضر بودن خارج شود.


اصل 23 - باز خورد (Feed Back)


از اصل بازخورد برای جبران فرایند استفاده می نماییم.

الف.  بازخورد را ارائه کنید.
ب.  در صورتی که بازخورد هم اکنون موجود است، آن را تغییر و یا معکوس کنید.


اصل 24 -   واسطه (Mediator)


در این اصل، برای اجرای یک عملکرد از یک جسم ، یک سیستم و یا یک فرایند واسطه ای برای دستیابی به نتیجه مطلوب استفاده می کنیم.

الف.  از یک جسم واسطه برای انتقال یا انجام یک کار استفاده کنید.
ب.  جسم اصلی را موقتاً به جسم دیگری که جدا کردن و یا حذف کردن آن آسان است، متصل کنید.


اصل 25 -  خدمت دهی به خود (Self Service)


این اصل، کاری می کند تا سیستم خودش نیازهای خودش را بر طرف نماید.

بازی کودکالف.  کاری کنید که شئ مورد نظر کار های خدماتی، عملیات تکمیلی یا تعمیرات خود را، خود انجام دهد.
ب.  از مواد و انرژی تلف شده استفاده کنید.


اصل 26 - نسخه برداری (Copying)


این اصل، از کپی ساده بجای ساختار پیچیده استفاده می کند.

الف.  به جای استفاده از جسمی که ساختار پیچیده دارد، گر ان قیمت و حساس است و کار با آن راحت نیست و گاهی غیر قابل دسترس است، از کپی ساده شده و ارزان قیمت آن استفاده کنید.
ب.  یک جسم یا سیستمی متشکل از چند جسم را با کپی و یا تصاویر اپتیکی آن تعویض کنید برای کوچک و بزرگ کردن تصویر می توانید از یک مقیاس استفاده کنید.
ج.  در صورتی که از کپی های اپتیکی با نور معمولی و قابل رویت استفاده میکنید آنها را با نوع مادون قرمز یا ماورای بنفش تعویض کنید.


اصل 27 - جنس ارزان قیمت و کم دوام (Cheap & Short Living Object)


این اصل، از جسم ارزان با عمر کم بجای جسم گران و با دوام استفاده می کند. یک جسم گران قیمت را با مجموع های از اجسام ارزان قیمت تعویض کرده و از برخی مشخصات (مثل عمر بالای دستگاه) چشم پوشی و یا توافق کنید


اصل 28 - جایگزینی سیستم مکانیکی (Mechanics Substitution)


این اصل، سیستم مکانیکی را کنار می گذارد و سیستم های نوری و غیره استفاده می کند.

الف.  سیستم مکانیکی را با یک سیستم نوری، حرارتی، صوتی یا بویایی تعویض کنید.
ب.  از میدانهای الکترونیکی، مغناطیسی یا الکترو مغناطیسی برای اثر گذاری بر جسم استفاده کنید.
ج.  میدانهای زیر را تعویض کنید:
- پایدار با متحرک
- ثابت با متغیر که در تمام مدت عوض می شود.
- شانس و اتفاقی با ساختار یافته.

بازی کودک


د.  یک میدان را به همراه ذرات فرو مغناطیس به کار ببرید.


اصل 29 - استفاده از ساختار پنوماتیک یا هیدرو لیک (Use a Pneumatic or Hydraulic Construction)


این اصل، قطعات جامد را با مایع و گاز عوض می نماید. قطعات جامد یک جسم را با مایع یا گاز تعویض کنید این قطعات برای باد شدن می توانند از هوا یا آب استفاده کنند، همچنین می توانید بالشتکهای بادی یا هیدرواستاتیک را به کار بگیرید.


اصل 30 - غشاء یا پرده های انعطاف پذیر (Flexible Shells and Thin Films)


این اصل، از لایه های نازک استفاده می کند.

الف.  ساختار معمول را با غشای انعطاف پذیر و پرده های نازک تعویض کنید.
ب.  یک جسم را به وسیله لایه ها و پرده های نازک یا غشای ظریف از محیط خارج آن جدا کنید.


اصل 31 – استفاده از مواد متخلخل (Use of Porous Material)


این اصل، از اجزای متخلخل استفاده می کند.

الف.  جسم را متخلخل نموده یا از اجرای متخلخل تکمیلی استفاده کنید به صورت محتویات داخلی، الحاقی ، پوششی یا روکش و غیره
ب.  در صورتی که جسم از پیش متخلخل است، حفره ها یا خلل و فرج را پیشاپیش با ماده ای پر کنید.


اصل 32 - تعویض رنگ (Change Color)


این اصل، رنگ سیستم یا محیط را تغییر می دهد.

بازیالف.  رنگ جسم یا محیط اطراف آن را تغییر دهید.
ب.  میزان شفافیت جسم یا محیط اطراف آن را تغییر دهید.
ج.  به منظور مشاهده بهتر ا جسام یا اشیایی که دیدن آنها مشکل است، از مواد افزودنی رنگین استفاده کنید.
د.  در صورتی که هم اکنون از چنین مواد افزودنی استفاده می شود، از درخشان کننده ها یا اجزای ردیاب استفاده کنید.


اصل 33 - همگن کردن (Homogeneity)


این اصل، اجسام را از جنس محیط تعریف می کند. کاری کنید که اجسام مرتبط با جسم اصلی از همان مواد و جنس خود، یا جنسی با رفتار مشابه جنس خود، تعامل داشته باشند.


اصل 34 - مردود کردن و بازسازی (Rejecting and Regenerating Parts)


این اصل، اجزای استفاده شده را از سیستم جدا می کند.

الف.  پس از تکمیل یک عملکرد و یا بی استفاده شدن یک جزء از جسم، آن را دور انداخته یا تغییر دهید  مثلا آن را تخریب یا حل کنید یا بخار نمایید  و یا در ضمن روند کار ، اصلاح یا دوباره تولید کنید.
ب.  هر قطعه استفاده شده جسم را سریعاً بازسازی کنید.


اصل 35 - تغییر خواص فیزیکی و شیمیایی یک جسم  (Parameter Change)


این اصل، چگالی، دما و سایر مشخصات را تغییر می دهد.

بازی کودکالف.  حالت فیزیکی سیستم را تغییر دهید.
ب.  غلظت ، تراکم یا چگالی را تغییر دهید.
ج.  درجه انعطاف پذیری را تغییر دهید.
د.  حجم یا دما را تغییر دهید.


اصل 36 – تغییر یا انتقال فاز (Phase Transition)


این اصل، تغییر فاز در ماده را جهت بهتر شدن استفاده می کند. استفاده از پدیده تغییر فاز  مثلاً تغییر در حجم، آزادسازی یا جذب گرما یا انرژی و غیر هاصل 37 - انبساط حرارتی (Thermal Expansion)


این اصل، از سرما و گرما برای انقباض و انبساط استفاده می کند.

الف.  از مزایای انبساط  انقباض  یک ماده به کمک حرارت سرما استفاده کنید.
ب.  از مواد متفاوت با ضرایب انبساط حرارتی متفاوت بهره بگیرید.


اصل 38 – استفاده از اکسیدکننده های قوی (Use strong Oxidizers)


این اصل، از موادی برای انجام بهتر و سریعتر فرآیند استفاده می نماید.

الف.  هوای غنی شده یا اکسیژن دار را جایگزین هوای معمولی محصور شده کنید.
ب.  اکسیژن خالص را جایگزین هوای غنی شده یا اکسیژن دار کنید.
ج.  در داخل اکسیژن یا هوا، ماده را در معرض اشعه یونیزه کننده قرار دهید و از اکسیژن یونیزه شده بجای اکسیژن خالص استفاده کنید.
د.  اکسیژن اوزون را جایگزین اکسیژن یونیزه شده کنید.

بازی کودک


ه.  جایگزینی اکسیژن تک اتمی به جای اوزون.


اصل 39 – محیط بی اثر (Inert Environment)


این اصل، سیستم را از محیط معمول خارج و در محیط بی اثر می گذارد.

الف.  محیط خنثی و بی اثر را جایگزین محیط عادی و معمولی کنید.
ب.  یک ماده خنثی کننده به جسم وارد کنید
ج.  فرایند را در خلا به انجام برسانید.اصل 40 – مواد مرکب (Composite Material)


این اصل، ماده همگن را با ماده مرکب جایگزین می کند. مواد مرکب از چندین عنصر متفاوت را جایگزین یک ماده همگن و تک عنصر کنید.

 

خودتان مربی آموزش کارآفرینی و تفکر به فرزندتان شوید!


 

 

 

پیشنهاد ویژه فیلم آموزشی: اعتماد به نفس در کودکان

دوستانی که این مطلب را مطالعه کرده اند، از محصولات زیر نیز استقبال کرده اند

بسته آموزشی نابغه‌های کوچک (تولد تا 7 سالگی)

بسته آموزشی نابغه‌های کوچک (تولد تا 7 سالگی)

کودکان، همگی نابغه متولد می‌شوند و در بسیاری مواقع تنها کافی است در آنها زمینه های رشد و شکوفایی شناسایی و فراهم شود تا آنها بتوانند در زندگی خود بدرخشند. اما باید بخاطر داشته باشید که این دوران طلایی چندان پایدار نیست و قبل از آنکه فرصت را از دست بدهید باید اقدام کنید.

بسته آموزشی طراحی فرزند - 4 تا 7 سالگی

بسته آموزشی طراحی فرزند - 4 تا 7 سالگی

شما والدین گرامی می توانید تنها با چندین ساعت آموزش در خصوص پرورش نبوغ مالی و اقتصادی نه تنها آینده فرزنداتان را بلکه نسل‌های پس از آن را نیز دچار تغییر کنید. شما با آموزش دادن صحیح به کودکانتان می‌توانید آینده او را تضمین کنید. یک ماه آموزش امروز برابر با چندین سال آسایش و راحتی و خوشبختی فرزند شماست. با پرورش نبوغ و خلاقیت در کودکتان پایه گذار زندگی آرام برای او باشید.  

بسته آموزشی تقویت هوش جنین

بسته آموزشی تقویت هوش جنین

اگر در دنیای امروز مطلبی درباره هوش جنین خواندید به هیچ‌وجه تعجب نکنید. زیرا در دنیای ما همه چیز امکان‌پذیر است. حتی آموزش به جنین در دوران بارداری. و از آن تعجب‌آورتر نیز آموزش جنین قبل از بارداری است. اما کودکان طلایی به عنوان اولین و تنها مجموعه آموزشی در ایران است که به طور تخصصی با توجه متدها و ورش‌های بروز دنیا که برگرفته از متد پروفسورمکوتوشیچیدا است، بر روی هوش‌های چندگانه جنین قبل از تولد و بعد از تولد کار می‌کند. و مادران و پدران را در طول دوران بارداری همراهی می‌کند.

بسته آموزشی طراحی فرزند - تولد تا 2 سالگی

بسته آموزشی طراحی فرزند - تولد تا 2 سالگی

این بسته آموزشی بطور کامل به مسائل تربیتی و آموزش مسائلی چون پرورش خلاقیت کودک شما از بدو تولد تا 2 سالگی می‌پردازد. و البته که شما عزیزان می‌توانید حتی بصورت تخصصی نیز از این آموزش‌ها بهره بگیرید و در دوراه اختصاصی طراحی فرزند نیز استفاده کنید. این محصول مناسب والدینی است که می‌خواهند کودکشان را متناسب با آموزش‌های روز پرورش دهند.

بسته آموزشی بارداری طلایی

بسته آموزشی بارداری طلایی

به عنوان انسانی که در قرن بیستم زندگی می‌کند و همچنان که به دنبال تکنولوژی و فن آوری‌های بروز هستید آیا تربیت و سطح فرهنگی و اجتماعی شما نیز با آن ارتقا پیدا می‌کند. یک انسان موفق شخصی است که بتواند در تمام جوانب زندگی پیشرفت کند. همان‌طور که سابق بر این انسان‌ها از چاهارپایان برای گذران زندگی و یا رفتن به مراتع استفاده می‌کردند امروزه نیز همه انسان‌های شاغل از وسایل نقلیه استفاده می‌کنند. اما در این میان نحوه برخورد ما به عنوان یک انسان قرن بیستمی درباره تربیت و پرورش فرزندانمان کجا قرار دارد؟

بسته آموزشی طراحی فرزند-2 تا 4 سالگی

بسته آموزشی طراحی فرزند-2 تا 4 سالگی

بعنوان پدر و مادر متفاوت به غیر از موارد نیازهای اولیه‌ی کودکمان مانند ( خوراک، پوشاک و ..) می‌بایستد به یک تربیت موثر اهمیت ویژه‌ای بدهیم، تا بتوانیم فرزندانی متفاوت و موفق تربیت کنیم. در راستای یک تربیت موثر آموزش مبانی موفقیت یعنی مواردی که در کسب موفقیت هر فرد نقش بسازایی دارد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، ما باید از همان روزهای نخست زندگی فرزندانمان اصول موفقیت را به آنان آموزش دهیم.

دوستانی که این مطلب را مطالعه کرده اند، از مطالب زیر نیز استقبال کرده اند

غربالگری اختلالات ژنتیکی در دوران بارداری

غربالگری اختلالات ژنتیکی در دوران بارداری

غربالگری اختلالات ژنتیکی در دوران بارداری غربالگری اختلالات ژنتیکی (اختیاری). بسته به نژاد، قوم یا سابقه بیماریهای خانوادگی تان، پزشک به منظور تشخیص مشکلات ژنتیکی که اغلب در گروههای خاص شایع است برای شما و همسرتان آزمایش خون توصیه می کند. مثلاً بیماری تی ساکس  که باعث تخریب دستگاه عصبی و در نتیجه مرگ نوزاد می شود اغلب در نژادهای اروپای میانه رخ می دهد. سیاهپوستها بیشتر در خطر ابتلا به کم خونی سلول های داسی شکل هستند. در این نوع کم خونی سلول های قرمز خون تغییر شکل می یابند که عواقب خطرناکی را به دنبال دارد. 

در دوران بارداری چقدر ورزش کافی است؟

در دوران بارداری چقدر ورزش کافی است؟

در دوران بارداری چقدر ورزش کافی است؟ میانه روی یک کلمه قابل اجرا است. انجام بیش از حد تمرینات ورزشی مسیر خون و اکسیژن را تغییر می دهد و از کودک در حال رشد دور می کند. بیشتر متخصصان پیشنهاد می کنند میزان ضربان قلب را پایین تر از 140 بار در دقیقه نگه دارید. (برای پیدا کردن ضربان قلب نبض خود را در ناحیه گردن یا مچ دست برای 6 ثانیه بشمارید بعد عدد به دست آمده را در 10 ضرب کنید.) به جسمتان توجه کنید، اگر هنگام انجام تمرینات ورزشی از شدت نفس نفس زدن قادر به صحبت کردن نیستید، خیل

نصیحت 14 فرد موفق جهان به فرزندان خود

نصیحت 14 فرد موفق جهان به فرزندان خود

نصیحت 14 فرد موفق جهان به فرزندان خود شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید موفق ترین و ثروتمندترین افراد دنیا فرزندان خود را چگونه تربیت می کنند؟ و زندگی آنها چگونه است. این افراد بخاطر زحمت هایی که کشیدند. هیچ وقت فرزندان خود را بی برنامه و ولخرج رها نمی کنند. بلکه مانند زندگی خود برای آنها هم برنامه دارند. موفقیت برای این افراد به راحتی به دست نیامده. بلکه حاصل سالها تلاش, کوشش, ابداع و تفکر می باشد. در این مقاله نصیحت 14 فرد موفق جهان به فرزندان خود را مشاهده کنید.

سلامت روان جنین - قسمت سوم

سلامت روان جنین - قسمت سوم

سلامت روان جنین - قسمت سوم خرسندی و زندگی آرام- رضایت از زندگی با قبول کردن تلخی و شیرینی زندگی همراه با اتکاء به خود، آرامش درونی هرچند که با مردم باشد و آرزوی خیر خوبی برای بزرگ و کوچک به وجود می‌آید و رضایت از زندگی اکثر اوقات فرد را به آسایش و آرامش بیشتری آگاه می‌کند.

هفته پنجاهم نوزادی

هفته پنجاهم نوزادی

هفته پنجاهم نوزادی

هفته چهل و یکم نوزادی

هفته چهل و یکم نوزادی

هفته چهل و یکم نوزادی

نظرات

محمدرضا خسرویان
۱۳۹۷/۱۰/۲۲۰۰
پاسخدانلود رایگان این مقالتون هم خیلی جالب بود ممنون از کارهای بسیار ارزشمندتون
مژگان زندی
۱۳۹۷/۱۰/۲۳۰۰

درود و سپاس از همراهی شما

navid divid
۱۳۹۴/۰۹/۰۱۰۰
پاسخبا سلام خدمت شما بزرگواران
بنده پسری 12 ساله دارم که بسیار مایلم هوش اقتصادی و آینده مالیش رشد کند و در آینده از پول و ثروت اشباع باشد، اما نمیدانم چگونه میتوانم کمکش کنم، در صورت امکان شما راهنمایی بفرمایید، من و پسرم چکار باید انجام دهیم تا به هدف مان برسیم.ممنون

به این مطلب امتیاز دهید

تعداد کل امتیازات این مطلب 6

به چه موضوعی علاقه مندید؟

محصولات پیشنهادی مرتبط

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه می توانید از جدیدترین مقالات، اخبار و محصولات سایت در ایمیل خود با خبر شوید...

به جمع کاربر ما بپیوندید