قصد بارداری
دوره اول بارداری
دوره دوم بارداری
دوره سوم بارداری
نوزادی
کودکی

هفت نوع ارتباط مهم همسران

هفت نوع ارتباط مهم همسران
چکیده این مطلب : انتشار : 1395/09/10 0 نظر 838 بازدید

 هفت نوع ارتباط مهم همسران

یکی از مراحلی که برای شناخت دنیای درونی زنان باید وارد شوید یافتن تفاوت¬های ارتباطی با آن¬هاست تا بتوانید منظور واقعی زنان را از نحوه¬ی برقراری ارتباط با مرد درک کنید تا با احترام به افکار و عقاید همسرتان بتوانید به چیزهای مشترک فکری و روحی خودتان دست یابید. چرا که گاهی در برقراری ارتباط با زن مورد علاقه¬ی خود امکان دارد در مسیر چالش¬ها و بحران¬های غیر قابل انتظاری قرار بگیرید بنابراین از شما می خواهم که در طول مطاله¬ی این کتاب با ما همراه شوید و دردسر¬های زندگی را به نی¬شکرهای شیرین زندگی تبدیل کنید.

هفت نوع ارتباط مهم و نحوه برقراری آن:

از جمله نکات کلیدی و مهم برای درک و شناخت احساسات و دنیای درونی زنان توجه به نوع برقراری ارتباط با آن هاست. نوع عملکرد رفتاری و اخلاقی مردان با همسر خود می¬تواند بهترین راهکار برای خلق دوستی یا جدایی میان آنها به حساب آید. زیرا در حقیقت از جمله عواملی که منجر به شکست عشقی و ارتباطی میان زن و مرد میشود یکه تازی در نوع برخورد و رفتار با یکدیگر است.

عشق

اگر مردی احساس عاشق شدگی کرد باید در وهلهی اول برای دل و قلب پر احساس طرف مقابلش ارزش قائل شود. حتی گاهی برای رسیدن به کمال مطلوب مطابق با میل و خواستهی معشوقهی خود رفتار کند. لازم به تذکر است که احترام به شخصیت وجودی و درونی خود لازمهی برقراری یک دوستی پر انسجام میان زن و مرد میباشد. به طور مثال، اکثر زنان و مردان در برقراری ارتباط خواستار امنیت هستند . اما به طور واقعی منظور از کسب امنیت چیست؟ آیا منظور امنیت جانی است یا مالی؟! در فرایند برقراری ارتباط، زن و مردی که خواهان کسب امنیت هستند در ابتدا به جلب اعتماد طرفین نیازمندند .

حتما بخوانید: عشق و محبت را به همسرتان هدیه کنید

یعنی برای آنکه بخواهند و بتوانند یکدیگر را دوست بدارند نیاز به اعتماد دارند در حقیقت لازمه¬ی امنیت ، اعتماد است. پس زمانی که مرد نتواند مطابق با آداب و شئونات بر اساس شخصیت طرف مقابل رفتار کند هرگز نمی¬تواند به آنچه که می-خواهد برسد زیرا نتوانسته لازمه¬ی امنیت، که همان کسب اعتماد و اطمینان است را برای طرف مقابل حاصل کند .

وارد دنیای زنان شوید!

 یکی از مراحلی که برای شناخت دنیای درونی زنان باید وارد شوید یافتن تفاوتهای ارتباطی با آنهاست تا بتوانید منظور واقعی زنان را از نحوهی برقراری ارتباط با مرد درک کنید تا با احترام به افکار و عقاید همسرتان بتوانید به چیزهای مشترک فکری و روحی خودتان دست یابید. چرا که گاهی در برقراری ارتباط با زن مورد علاقهی خود امکان دارد در مسیر چالشها و بحرانهای غیر قابل انتظاری قرار بگیرید بنابراین از شما می خواهم که در طول مطالهی این کتاب با ما همراه شوید و دردسرهای زندگی را به نیشکرهای شیرین زندگی تبدیل کنید.

اعمال و رفتار مردان و زنان، گویای چگونگی افکار آنهاست . بنابراین هرگز سعی نکنید زندگیتان صرف اماها و اگرها شود. زیرا زندگی سالم رابطهی پرشور و حال، بزرگترین نعمت برای روح و روان آدمی محسوب میشود.

روابط همسران

بیان و نگارش 7 ارتباط زیر حاصل چندین سال مطالعه و تحقیق در طی تهیهی گزارشات و مشاورههای من می باشد که با هم میخوانیم:

       زنان نیاز به حس دوست داشتن و عاشق شدن را دارند.

اگر زنان در مسئلهی عشق و عاشقی قرار بگیرند و یک رابطهی فوقالعاده را با مرد مورد علاقهی خود برقرار کنند اما زمانی که در طول ارتباط احساس امنیت عشقی و دوست داشتن نکنند به طور قطع دل شکسته و دلسرد می-شوند زیرا برای خود دوست داشتن و عاشقی، بینهایت ارزش و احترام قائل¬هستند.

دانلود رایگان : والدین خیالباف هستید یا عملگرا

    زنان نیاز به کسب و ابراز احساسات دارند.

زنان به طور واقعی تحت برقراری هر نوع ارتباطی با هر کسی احساسات به خرج میدهند و در حقیقت در تمام داستانهای تخیلی و واقعی به عنوان موجودات مملو از احساسات یاد میشوند. آنها حتی با به خاطر آوردن خاطرات گذشته احساساتی میشوند و در مقابل، نیاز به کسب احساسات طرف مقابل خود دارند تا بتوانند بواسطهی ابراز احساسات و علاقهی خود رابطهی پایدار و عاشقانهای را برقرار کنند.

  زنان خواهان امنیت در تمام جنبههای زندگی هستند.

زنان به طور واقعی در برقراری رابطه با همسر خود نیازمند احساس امنیت و صمیمیت خصوصاً در مسایل مالی میباشند تا با کسب امنیت روحی ¬و روانی به امنیت مالیو رفاهی برسند. درحقیقت حمایت و پشتوانهی مرد مورد علاقهی خود را به منزلهی احترام و امنیت تلقی میکنند.

  زنان خواهان صحبت و مذاکره هستند.

زمانی که زنان دچار مشکلات احساسی میشوند برای ایجاد یک حس مملو از حمایت و پشتیبانی ، حرف میزنند و با صحبت خواهان تبادل احساسات و علاقه با فرد مورد علاقهی خود میباشند تا به نوعی بتوانند بر مشکلات روحی و احساسی خود مرهم بگذارند.

روابط همسران

      زنان خواهان تمایل¬جنسی در خور محبت و توجه هستند .

به طور کلی، زنان نسبت به مردان تمایل کمتری به برقراری رابطهی جنسی نشان میدهند. اما زمانی که به شوهر خود علاقهمند باشند حاضرند مطابق با میلجنسی او رفتار کنند. اما باید در این میان احساس آرامش و توجه کنند و تحت حمایت و محبت شوهر یا نامزد خود قرار بگیرند و گرنه هرگز تن به رابطهی جنسی بی روح نمیدهند.

حتما بخوانید: حرف های زنان

  زنان خواهان جلب توجه هستند.

زنان در رسیدگی به ظاهر و اندام خود بسیار فعال و گاهی مشوق دیگران هستند. زیرا آنها برای حس اعتماد به نفس و ارتقاء جذابیت خود نیاز به جلب توجه دیگران علیالخصوص مرد مورد علاقهی خود دارند و این امر  بیشتر به  حس زیبا دوستی زنان بر میگردد.

 زنان خواهان احترام هستند.

زنان برای رسیدن به درجه و مرتبهی بالا در زندگی و جامعه نیاز به احترام و شخصیت پردازی دارند. در واقع آنها با تکیه بر احترام مرد مورد علاقهی خود میتوانند معاشرت کنند. علیالخصوص با خانوادهی شوهر! اگر احترام شوهر خود را دریافت نکنند هرگز حاضر به برقراری رابطه با خانواده شوهر و دوستان و همکاران او نمیشوند.

روابط همسران

مردان عزیز ، توجه و تفکر ، روی هفت نیاز ارائه شده در برقراری رابطه¬ی جدی و صمیمی با زنان بسیار حائز اهمیت است. بنابراین در مرحلهی ابتدایی از شناخت و درک دنیای درونی زنان بهتر است این هفت مورد را توشهی راه خود قرار دهید تا بتوانید به نتایج معقولانه تری دست یابید. زیرا با احترام به افکار و عقاید همسرتان می¬توانید به آنچه که در آرزویش هستید، برسید. تنها باید بخواهید تا به تغییرات رو به پیشرفت در رابطه با زنان دست یابید. لطفاً به چند نکتهی زیر توجه نمایید:

حتما بخوانید: بحث و مشاجره

           سعی کنید در هنگام صحبت با همسرتان به دقت به گفتار او توجه کنید و اجازه دهید که مطالبش را کاملاً بیان کند.

           به جنبه¬های مشترک فکری و روحی خود و همسرتان توجه و دقت لازم را مبذول کنید.

           سعی کنید حریم یکدیگر را مراعات کنید و از جر و بحث با یکدیگر خودداری نمایید و به حقوق یکدیگر احترام بگذارید و برای هم ارزش و حرمت قائل شوید.

          باور کنید که هر کلمه شما در بردارنده¬ی بار عاطفی و روانی است که در وجود شنونده تأثیر مثبت و منفی دارد لذا سعی کنید که از زبان گرم و ملایم با احترام و محبت استفاده کنید.

           سعی کنید حالات و روحیات و علایق همسر خود را بشناسید و در تأمین علایق منطقی وی خود را ملزم نمایید.

روابط همسران

           برای بقا و تداوم و تعالی خانواده و دستیابی به کاخ سعادت، مصلحت زندگی را بر منفعت شخصی ترجیح دهید.

حتما بخوانید: عشق و علاقه

           همسر خود را فردی با ارزش و برخوردار از کرامت انسانی بدانید.

           همواره سعی کنید به افکار و عقاید همسرتان احترام بگذارید.

           هیچ¬گاه به این نکته فکر نکنید که تمام افکار و عقاید همسرتان را تغییر دهید بلکه آن را که احتمال میدهید خطا و اشتباه باشد با منطق و گفتگو اصلاح نمایید.

روابط همسران

صداقت و محبت در راه عشق و علاقمندی ، خوشبختی و شادکامی را میان زن و مرد به همراه می آورد.

دوستانی که این مطلب را مطالعه کرده اند، از محصولات زیر نیز استقبال کرده اند

بسته آموزشی تقویت هوش جنین

بسته آموزشی تقویت هوش جنین

مجموعه آموزشی تقویت هوش جنین ، مطابق با آخرین یافته‌های دانشمندان بزرگ دنیا و برای اولین بار در ایران ارائه شده است. این مجموعه براساس متد پروفسور مکوتو شیچیدا از ژاپن، روی هوش‌های چندگانه جنین از جمله: هوش عاطفی، هوش شنیداری، هوش کلامی، هوش فضایی، هوش کوانتومی، هوش خوددرمانگر و همچنین حواس دهگانه جنین تمرکز دارد. مجموعه آموزشی تقویت هوش جنین شامل 2 جلد کتاب و 4 عنوان دی‌وی‌دی آموزشی به همراه فلش کارت های ای . اس. پی ، برچسب های تصویری و کتاب‌های صوتی، ارائه گردیده است.

بسته آموزشی طراحی فرزند - تولد تا 2 سالگی

بسته آموزشی طراحی فرزند - تولد تا 2 سالگی

تعریفی نو از تربیت کودک . 2 گروه نیازهای اصلی کودک . نیازهای روانی : تعریفی از مرگ و زندگی . ترسهای طبیعی کودکان از بدو تولد .

دوستانی که این مطلب را مطالعه کرده اند، از مطالب زیر نیز استقبال کرده اند

هفته سی و چهارم بارداری

هفته سی و چهارم بارداری

در هفته سی و چهارم بارداری چه اتفاقاتی رخ می دهد؟ وضعیت مادر و جنین در هفته سی و چهارم بارداری و نکات مهم درباره هفته سی و چهارم بارداری را می توانید دراین مقاله بیابید

با خواسته های غیرمنطقی کودکم چگونه برخورد کنم؟

با خواسته های غیرمنطقی کودکم چگونه برخورد کنم؟

با خواسته های غیرمنطقی کودکم چگونه برخورد کنم؟ خواسته‌های کودکان برای ما والدین گاه منطقی و گاه غیر منطقی هستند! که پس از تشخیص باید عکس‌العمل‌های متفاوتی در برابر خواسته‌های آن‌ها نشان دهیم. سؤال مهم اینکه چگونه در برابر خواسته‌های غیر منطقی کودکمان برخورد کنیم؟!

نقش والدین در تربیت فرزندان

نقش والدین در تربیت فرزندان

نقش والدین در تربیت فرزندان به عنوان پدر یا مادر از شما انتظار می‌رود نقش‌های متعددی در زندگی کودک خود ایفا کنید یکی از مهم‌ترین این نقش‌ها، ایجاد یک محیط پرمهر و محرک برای فرزندتان است. نقش دیگر نظارت منظم بر رشد سالم او است. نقش دیگر شما آن است که به کودک خود کمک کنید تصویر خوبی از خود داشته باشد، هر چند ما هیج عامل واحدی را نمی‌شناسیم که مطلقاً برای کمک به کودک شما در دستیابی به این تصویر نقش اساسی داشته باشد.

سلامت روان جنین - قسمت سوم

سلامت روان جنین - قسمت سوم

سلامت روان جنین - قسمت سوم خرسندی و زندگی آرام- رضایت از زندگی با قبول کردن تلخی و شیرینی زندگی همراه با اتکاء به خود، آرامش درونی هرچند که با مردم باشد و آرزوی خیر خوبی برای بزرگ و کوچک به وجود می‌آید و رضایت از زندگی اکثر اوقات فرد را به آسایش و آرامش بیشتری آگاه می‌کند.

بازی هایی برای تقویت هوش موسیقی  در کودکان پیش دبستانی

بازی هایی برای تقویت هوش موسیقی در کودکان پیش دبستانی

بازی هایی برای تقویت هوش موسیقی  در کودکان پیش دبستانی کودکان باید بتوانند نام و عملکرد قسمتهای مختلف دستگاه گوارش را یاد بگیرند . این درس می تواند برای قسمت های خاص بدن تدوین شود مانند : مغز و دستگاه عضلانی و دستگاه گردش خون و سلامت عمومی بدن .

هفته چهاردهم بارداری

هفته چهاردهم بارداری

در هفته چهاردهم بارداری چه اتفاقاتی رخ می دهد؟ وضعیت مادر و جنین در هفته چهاردهم  بارداری و نکات مهم درباره هفته چهاردهم بارداری را می توانید دراین مقاله بیابید.

نظرات

به این مطلب امتیاز دهید

تعداد کل امتیازات این مطلب 1

به چه موضوعی علاقه مندید؟

محصولات پیشنهادی مرتبط

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه می توانید از جدیدترین مقالات، اخبار و محصولات سایت در ایمیل خود با خبر شوید...

به جمع کاربر ما بپیوندید