قصد بارداری
دوره اول بارداری
دوره دوم بارداری
دوره سوم بارداری
نوزادی
کودکی

مردان و زنان با هم متفاوتند

مردان و زنان با هم متفاوتند
چکیده این مطلب : انتشار : 1397/09/18 0 نظر 764 بازدید

مردان و زنان با هم متفاوتند

در بررسی های مختلف همیشه دیده شده است که زنان از قدرت درک مستقیم (هوش ذاتی) برخوردار هستند و در برقراری عشق و رابطه پیش قدم می شوند. همچنین آنها در مواجهه با ناملایمات واکنش های متفاوتی از خود بروز می دهند و در ضمن مشکلات و ناراحتی های خاص خود را دارند.

 

مردان و زنان با هم متفاوت اند

مردان جذاب و زنان نه تنها از نظر جسمی، بلکه از نظر روحی نیز در خلقت متفاوتند.

در بررسی های مختلف همیشه دیده شده است که زنان از قدرت درک مستقیم (هوش ذاتی) برخوردار هستند و در برقراری عشق و رابطه پیش قدم می شوند. همچنین آنها در مواجهه با ناملایمات واکنش های متفاوتی از خود بروز می دهند و در ضمن مشکلات و ناراحتی های خاص خود را دارند.

تفاوت زنان و مردان

عدهای عقیده دارند که این تفاوتها ریشه در فرهنگ و تمدن های مختلف دارد و از دوران کودکی در وجود انسان شکل می گیرد که این نظریة درستی نیست. البته شرایط فرهنگی و خانوادگی باعث بروز تفاوت هایی در زن و مرد میشود، اما این شرایط تفاوت های اساسی به وجود نخواهند آورد. نظریة علمی که در این مورد وجود دارد این است که تفاوت ها بر اساس تغییرات و تفاوت های ژنتیک (DNA) به وجود می آیند و رفته رفته با رشد کودک، شرایط خانوادگی و محیطی نیز بر آن تأثیر می گذارد.

حتما بخوانید: هفت نوع ارتباط مهم همسران

البته در بیان این تفاوت ها و توضیحاتی که در مورد  مردان و زنان ارائه شده است ، ولی تعمیم آنها به تمام مردان و زنان کاری غیر منطقی خواهد بود.

تفاوت زن و مرد


یک مرد واقعی در حقیقت مجموعه ای از خصلت های متفاوت است که هم زنانه هستند و هم مردانه. در مورد زنان هم وضع به همین گونه است. اکثر مردان به خصایل و صفات مردانه اتصاف دارند و زنان نیز بیشتر خصلت های زنانه دارند که ما در این مورد به بحث خواهیم پرداخت. اگر ما بین صفات زنانه و مردانه مرزی تعیین کنیم، وقتی که مردی یکی از مشخصه های مردانه را نداشته باشد ، تصور می کند که نقصی در وجود خود دارد. شاید باشند زنانی که همة خصایص زنانه را نداشته باشند و یا نمی توان گفت به طور کلی جنس مؤنث یک خصلت مردانه را دارد.

برای جلوگیری از هر گونه خطایی باید خصایص مردان را در حیطة مردان و زنان را در حیطة زنان تعریف کنیم. در ابتدای بحث دسته بندی این خصوصیات از اهمیت خاصی برخوردار است و شاید موجب سردرگمی شود، چرا که در جامعة ما  آمریکا  در بعضی موارد این مرزبندی ها اصلاً وجود ندارد و بسیاری از زنان خصوصیات زنانة خود را کنار گذاشته و اعمالی مردانه از خود صورت می دهند و در مورد مردان نیز چنین مواردی وجود دارد.

تفاوت زن و مرد

به عبارت دیگر ، این زنها از خصوصیات زنانة خود دست کشیده اند تا به مرز توانایی مردان برسند و یا مردان هم از مشخصه های مردانه خود دور می شوند تا توانایی های زنانه را تجربه کنند. آنچه که مسلم است پیشرفت و توسعه در زمینة توانایی های ذاتی هر جنس نشانگر رشد آن جنس است و به منظور پرهیز از هر گونه اشتباهی فرد باید تلاش نماید تا در زمینة خود به توانایی دست یابد نه در زمینة جنس مخالف.

حتما بخوانید: چگونه احساسات زنان را درک کنیم؟

امروزه خیلی از زنان دوست دارند اعمالی مردانه انجام دهند. آنها به بهای گذشتن از شایستگی ها  و صفات زنانة خود در پی آزادی بیشتر، احترام و عشق مضاعف هستند. تساوی حقوق زن و مرد نه تنها باعث شد زنان توانایی های فطری خود را گم کنند ، چه بسا از این واژه پنداری اشتباه در ذهنشان نقش گیرد و بگویند: «زنان باید مثل مردان شوند.» در نتیجه زنان خیلی زیاد از حالات اصلی و ذاتی خود دور می شوند. از سوی دیگر بسیاری از مردان هم برای جلب رضایت و نظر زنان سعی می کنند مانند آنها بسیار با احساس و لطیف باشند. اما این چنین مردانی از نظر زنها پسندیده نیستند. اینطور مردان بسیاری از خصایص خود را زیر پا نهاده اند. این افراد دچار یأس و ناامیدی می شوند وقتی که در می یابند این رفتار دیگر پسندیده نیست و روش مناسب دیگری هم جایگزین آن نشده است.

اگر بخواهیم که نمادهای خاصی برای زنان و مردان ارائه دهیم، کاری محال و ناشدنی است. اما در هر صورت مسلم است که باید در پرورش توانایی های جنسیت خود تلاش نماییم و اگر این کوشش را در جهت خصایص جنس مخالف به کار گیریم ، کاری عبث را پیشه کرده ایم.

پذیرش تفاوت ها

بیشتر مشکلات موجود بین افراد به دلیل عدم پذیرش تفاوت ها در بین زن و مرد است . اگر به راحتی این واقعیت را که چه کسی هستیم بپذیریم و تفاوت هایمان را با دیگری بشناسیم ، می توانیم توانایی های خود را بدون محدود کردن خود واقعی گسترش دهیم.

تفاوت زن و مرد

اگر کسی بخواهد رفتاری منطقی و صحیح ببیند ابتدا باید خود بپذیرد که فردی منطقی است. در این صورت او به طرف منطق و احساس گرایش پیدا می کند، چرا که این دو مکمل یکدیگر هستند. یک مرد که دارای خصایل خاص مردانه است بیشتر به سمت منطق گرایش دارد و با اعمالی مانند دوست داشتن ، عشق ورزیدن و احترام گذاشتن به شخص مقابل خود ، گرایشات احساسی را از خود بروز میدهد و این امیال را بدون از بین بردن حالات منطقی و استدلالی در خود ارتقا می دهد.

حتما گوش کنید: مشکلات هر روزه کودک

اما اگر مردی تا حدود زیادی احساسی عمل نماید و منطق کمتری داشته باشد باید قبول کند که بیشتر توانایی های زنانه را در خود تقویت نموده است و این عمل تنها با سرکوب کردن صفات مردانه در او به وجود آمده است. چنین مردی برای تعدل به طرف زنی جذب می شود که استدلالی و منطقی باشد . در این راستا او نیز با حس احترام و عشق ورزی به چنین زنی خصوصیات منطقی خود را تقویت می کند بدون اینکه صفت احساسی بودن را از دست بدهد.

بیان تفاوت های بین زنان و مردان کلی است و همیشه و برای همه کس نمی تواند صدق کند. اما این توضیحات و شرح در مورد تفاوت های فاحش بین این دو جنس ما را در زمینه های زیادی یاری می دهد. هنگامی که هر یک از افراد تحت فشار باشند این تفاوت ها واضح تر خود را نمایان  می سازند.

معجزه عشق


هنگامی که در شرایط عادی، آرام  و شاد هستیم بیش از سایر زمان ها درحالت تعادل صفات خویش به سر می بریم. مردی که به نظر می رسد خیلی احساسی و لطیف عمل می کند و خصائل زنانه دارد، هنگامی که در برابر تنش و استرس واقع می شود، عملی مردانه از خود بروز می دهد. چنین فردی می تواند با کمی تمرین خصوصیات مردانة خود را توسعه بخشد.

تفاوت زن و مرد


تفاوت ها مکمل یکدیگر هستند

اگر شما در آیینه به چهرة خود بنگرید در خواهید یافت که زن و مرد با وجود داشتن تفاوت تا چه حد به یکدیگر شبیه هستند . تفاوتهای روانی بین زنان و مردان را می توانید در بازتاب تصویر آیینه جستجو کنید.

حتما بخوانید: حافظه تمام عیار


وقتی در آیینه می نگرید، در ابتدا گمان می کنید تصویر درون آیینه تصویر خود شماست ، اما وقتی خیلی دقیق نگاه می کنید ، متوجه میشوید این تصویر درون آیینه با شما فرقهای زیادی دارد. تصویر در آیینه وارونه است. تفاوتهای روانی زنان و مردان مانند همان آیینه است. اگرچه با هم تفاوت دارند، اما یکدیگر را تکمیل می کنند.

در علم روانشناسی دو نیروی متفاوت زن و مرد باعث ایجاد تعادل    می گردند. هوشمندی زن مانند نیروی گریز از مرکز از درون به بیرون او در حرکت است . نماد وجودی یک زن به گونه ای است که تمایل دارد از خویش جدا شده و با دیگران ارتباط برقرار سازد. زمانی که عاشق می شود به راحتی خود را به بوتة فراموشی می سپارد. برای یک زن سهل و آسان است که برای برقراری و دوام یک رابطه از خود مایه بگذارد.

دانلود رایگان: والدین خیال باف هستید یا عملگرا؟

تفاوت زن و مرد

از سوی دیگر، مردان تمایل به کشش درون دارند. هنگامی که زنی آنها را می پذیرد عقب نشینی می کنند. مرد تمایل دارد به روی خواسته ها و نیازهای خود تمرکز داشته باشد تا همسر خود. یک مرد مانند نیروی جاذب مرکز سعی دارد در خود تأمل کند و به دیگران توجهی نداشته باشد.

 

دوستانی که این مطلب را مطالعه کرده اند، از مطالب زیر نیز استقبال کرده اند

آموزش پس انداز کردن به کودکان خوب است یا بد؟

آموزش پس انداز کردن به کودکان خوب است یا بد؟

آموزش پس انداز کردن به کودکان خوب است یا بد؟ امروزه لازم است والدین زیرک‌تر باشند، زیرا فرزندان‌شان زیرک‌تر از آن‌ها هستند. باید پدرها و مادرها ورای مدرسه و امنیت شغلی را ببینند، چون کودکان‌شان بسیار جلوتر از آن را خواهند دید. آن‌ها با دقت و ریزبینی خاصی مشاهده می‌کنند امنیت شغلی با زندگی خانوادگی آن‌ها چه کرده است. آن‌ها با دقت می‌بینند که والدین‌شان با مشقت در شغلی که دارند زحمت می‌کشند، زندگی شادی نمی‌توانند داشته باشند و با این وجود درآمد چندانی ندارند. بسیاری از کودکان این نوع زندگی را برای آینده‌ی خود نمی‌خواهند.

همه‌ی کودکان باهوش و ثروتمند به دنیا می‌آیند

همه‌ی کودکان باهوش و ثروتمند به دنیا می‌آیند

همه‌ی کودکان باهوش و ثروتمند به دنیا می‌آیند والدین باید سعی کنند به ندرت نظرات خود را در ذهن فرزندان‌شان انباشته کنند. لازم است به جای آن‌که تنها خود سخنگو باشند، اجازه دهند فرزندشان نیز نظرات و صحبت‌های خود را ارائه دهد. زمانی که کودک از پدر و مادر سؤالی دارد، به جای دادن پاسخ، بهتر است از خود کودک سؤالاتی پرسیده شود تا ذهن خلاق او نیز در پی یافتن پاسخ سؤالاتش برآید. این گونه والدین هستند که بهترین و مهم‌ترین نعمت‌های زندگی فرزندان خود خواهند بود.

حرف¬های زنان

حرف¬های زنان

حرفهای زنان بکارگیری از کلمات احساسی و عاشقانه در درون زن جادو می¬کند و به زن احساس محبوبیت می¬دهد. زن در حین شنیدن حرف¬های احساسی در کنار مرد خود احساس افتخار خوشبختی می¬کند.
 

ارتباط حسی مادر و جنین(2)

ارتباط حسی مادر و جنین(2)

ارتباط احساسی مادر و جنین "رابطه" افکار ما را در مورد اضطراب‌ها و گرایش‌های عاطفی، در باره شاد بون و رازهای آن و نارحت بودن و دلایل آن، شکل گیری دشمنی در نزد عده ای از مردم یا آرامشی خاص نزد عده ای دیگر و آرامش روح و روان یا نگرانی و منشاء ترس‌های نامعلوم آن؛ عوض کرد.

آیا بعد از زایمان احساس بی حالی می کنید؟

آیا بعد از زایمان احساس بی حالی می کنید؟

آیا بعد از زایمان احساس بی حالی می کنید؟ اگر قبلا عمل جراحی انجام داده باشید، میدانید که چقدر خسته‌کننده است. زایمان برای بعضی خانم‌ها شامل جراحی سزارین میشود. تصور کنید عمل جراحی چقدر خستگی با خود داشته و حالا مراقبت از نوزاد هم به آن اضافه می‌شود.برای بعضی از خانم‌ها تصور اینها آنقدر مشکل است که به احساس افسردگی می‌انجامد.
 

پنجره های قلبتان را به دنیای درونی زنان بگشایید

پنجره های قلبتان را به دنیای درونی زنان بگشایید

پنجرههای قلبتان را به دنیای درونی زنان بگشایید  زندگی در کنار معشوق به معنای دل سپردن به همه چیز و غرق شدن در همه چیز برای لذت بردن می باشد. سپس کسی که از روی نا امیدی به زندگی پشت کند و آن را با تمام مسائل زیبا و قشنگش رها کند، در نهایت دل شکسته و درمانده خواهد شد.

نظرات

به این مطلب امتیاز دهید

تعداد کل امتیازات این مطلب 3

به چه موضوعی علاقه مندید؟

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه می توانید از جدیدترین مقالات، اخبار و محصولات سایت در ایمیل خود با خبر شوید...

به جمع کاربر ما بپیوندید