قصد بارداری
دوره اول بارداری
دوره دوم بارداری
دوره سوم بارداری
نوزادی
کودکی

بحث و مشاجره

بحث و مشاجره
چکیده این مطلب : انتشار : 1395/09/16 0 نظر 876 بازدید

بحث و مشاجره 

زن و مرد با مشاجره هم عواطف خود را جریحهدار میکنند و هم رابطه زناشوئیشان مختل میشود، دعوا و مشاجره، این ارتباط را خراب میکند. انسان هر قدر به کسی نزدیکتر باشد، بیشتر اسباب ناراحتی او میشود. من جداً توصیه میکنم که زن و شوهرها از نزاع با یکدیگر پرهیز کنند. هنگامی که دو نفر با هم رابطه عاطفی و جنسی ندارند، در هنگام پیش آمدن اختلاف میتوانند منطقیتر رفتار کنند و کار به دعوا نکشد، اما زن و شوهرها، هنگامی که دعوا میکنند، خیلی ساده مسائل را به مسائل خصوصیتر و شخصیتر ربط می دهند.

بحث و مشاجره 

زن و مرد با مشاجره هم عواطف خود را جریحهدار میکنند و هم رابطه زناشوئیشان مختل میشود، دعوا و مشاجره، این ارتباط را خراب میکند. انسان هر قدر به کسی نزدیکتر باشد، بیشتر اسباب ناراحتی او میشود. من جداً توصیه میکنم که زن و شوهرها از نزاع با یکدیگر پرهیز کنند هنگامی که دو نفر با هم رابطه عاطفی و جنسی ندارند، در هنگام پیش آمدن اختلاف میتوانند منطقیتر رفتار کنند و کار به دعوا نکشد، اما زن و شوهرها، هنگامی که دعوا میکنند، خیلی ساده مسائل را به مسائل خصوصیتر و شخصیتر ربط میدهند.

بحث و مشاجره

به عنوان راهنمایی توصیه میکنم به جای مشاجره و بزرگ کردن نکات منفی با یکدیگر گفتگو کنید. بهتر است خواستههای خود را رک و پوست کنده مطرح کنید.

دانلود رایگان مبانی طراحی فرزند

بعضی از زن و شوهرها بقدری با هم مشاجره میکنند که بتدریج  محبتشان از بین میرود. بعضی هم احساسات صادقانه خود را انکار  میکنند تا جلوی مشاجره را بگیرند و در نتیجه ، عشق را در خود نابود میکنند. این دو نوع برخورد، فرق چندانی با هم ندارند، فرض کنیم یکی جنگ سرد است و دیگری جنگ گرم!

بهتر است بین گفتگو و سکوت تعادلی ایجاد کنیم و از یاد نبریم که با هم تفاوتهای زیادی داریم و درنتیجه برای ایجاد ارتباط، باید به مهارتهای ویژهای مجهز باشیم و بیآنکه احساسات منفی خود را انکار کنیم، از جر و بحث و دعوا اجتناب کنیم.

هنگام جر و بحث چه اتفاقی روی میدهد؟

اگر تفاوتهای روحی و روانی زن و مرد نادیده گرفته شوند، ناخواسته بحث و دعوا پیش میآید و نه تنها همسر که خود ما را هم رنج میدهد. بهترین راه جلوگیری از دعوا این است که در ایجاد و حفظ رابطهای صمیمی و محترمانه تلاش کنیم.

بحث و مشاجره

اختلاف نظر اگر در حد منطقی باشد، مشکلی ایجاد نمیکند و کسی را نمیرنجاند ولی اگر به تفاوتها توجه نکنیم، با برداشتهای غلط و بیان نادرست مطالب خود، چارهای جز دعوا پیدا نمیکنیم. در شرایط مناسب و منطقی ، بعید است که گفتگو به دعوا ختم شود. زن و شوهرها بی آنکه خود بخواهند باعث رنجش یکدیگر میشوند و با دعوا و جار و جنجال، زندگی خود را تلخ میکنند. در چنین وضعیتی بدیهی است که حرف همدیگر را نمیفهمند و به موضوعاتی خارج از بحث خود کشیده میشوند.

حتما بخوانید: حرف های زنان

برای حل مسائل مورد اختلاف، بهتر است که مسائل به شکلی دوستانه مطرح شوند . برای رسیدن به چنین حسی باید باور کنیم که با ما رفتار محترمانهای میشود و به حرفهایمان گوش میدهند. اگر طرز رفتار همسر خصمانه باشد، عزت نفس ما جریحه دار می شود.

پیشگیری از شروع دعوا با بحث نکردن


اغلب زن و شوهر ها بعد از پنج دقیقه بحث کردن ، شروع به دعوا میکنند

هر چه انسان با کسی صمیمیتر باشد، گوش دادن به حرفهای او آن هم بدون عکسالعمل به احساسات منفی مشکلتر میشود. در چنین مواقعی حتی اگر با نظر فردی که به ما بیاحترامی میکند مخالف هم باشیم، مقاومت میکنیم و به مشاجره ادامه میدهیم.

بحث و مشاجره


چرا در اثر مشاجره رنجش پیش میآید؟

در دعوای بین زن و شوهرها معمولاً موضوع مورد اختلاف باعث دعوا نمیشود بلکه نحوة بیان مطلب است که طرف مقابل را میرنجاند و به موضعگیری وادار میکند. هنگامی که مردی از لحن همسرش این طور برداشت میکند که زن قصد مبارزه با او را دارد، همه سعی خود را  میکند که ثابت کند که او درست میگوید. در چنین وضعیتی دیگر از عشق و محبت اثری باقی نمیماند ، ارتباط عاشقانه رنگ میبازد و هر کلمه ای که توسط زن یا مرد بیان میشود، طرف مقابل را زجر میدهد. در این-گونه مواقع، یک اختلاف ساده ، توهین و حمله و یک درخواست ساده، امر و نهی تلقی میشود. زن در چنین شرایطی در مقابل مرد مقاومت میکند و حتی اگر با حرفهای شوهرش مخالف هم نباشد ، روی خوشی نشان نمیدهد.

حتما بخوانید: عشق و علاقه


هنگامی که مرد به احساسات زنش توجه نمیکند و با بی مهری او را میرنجاند و سپس توضیح میدهد که زن نباید ناراحت شود، بدیهی است که به رابطة خود با او لطمه میزند. مشکل بر سر موضوع مورد اختلاف نیست، بلکه حالت و لحن عاری از محبت و عشق است که زن را آزار  میدهد، در این گونه موارد زن هم از خود واکنش نشان میدهد و مرد را ناراحت میکند . مرد که علت واکنش زن را نمی فهمد ، به جای این که لحن خود را تغییر بدهد، به تفسیر منظور خود میپردازد و متوجه   نمیشود که دارد مقدمات شروع یک مشاجره و دعوا را فراهم میکند. او تصور میکند این زن اوست که قصد دعوا دارد ، در حالی که زن در واقع دارد در مقابل لحن تهاجمی شوهرش از خود دفاع میکند و با شنیدن دلایل و توضیحات شوهر، عصبانیتش بیشتر میشود.


هنگامی که مرد احساسات جریحهدار شده زن را نادیده میگیرد و برای این رفتار خود را توجیه کند، از او انتقاد میکند، زن آزردهتر میشود ، اما مرد که آزردگی او را درک نمیکند، با لحنی نامهربان، آسیب بیشتری به روح و جان شریک زندگیاش وارد میکند و او را بیشتر آزار میدهد.

عشق و علاقه


بر خلاف مردها که یا سکوت میکنند و یا راهحل ارائه میدهند، زنها با گلهگزاری و نپذیرفتن مرد، کار را به دعوا میکشند . زن با لحنی درددل میکند که انگار به مرد اعتماد ندارد و مرد با واکنش منفی خود، او را گیجتر میکند . زن متوجه نیست که با نشان دادن بی اعتمادی به مرد ، او را آزرده خوانده و از خود رنجانده است.
زن و شوهرها برای اجتناب از دعوا باید به خاطر داشته باشند که اصل موضوع اختلاف آنها آن قدرها طرف مقابل را آزار نمیدهد که لحن او. در یک دعوای دو نفری، یکی از طرفین باید کوتاه بیاید، وگرنه دعوا همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.

حتما بخوانید: هفت نوع ارتباط مهم همسران


بهترین روش برای جلوگیری از دعوا این است که پیشاپیش نکات پیشگیرانه را در نظر بگیریم. بهتر است زن و شوهر به این درک و تشخیص برسند که چه وقت یک گفتگو به بحث تبدیل میشود و در آن موقع سکوت کنند. آنها باید به لحن طرف مقابل توجه داشته باشند و ببینند که آیا نیاز عاطفی او را  برآورده میسازد یا نه. پس از هر سکوتی میتوان با ملایمت و صمیمانه گفتگو را ادامه داد. سکوت کردن به فرد فرصت میدهد که خونسردی خود را به دست آورد و آرام بگیرد و قبل از شروع دوباره گفتگو، روحیه بهتری پیدا کند.


چهار شیوة جلوگیری از رنجش

با اتخاذ چهار شیوه میتوان از وارد شدن به مشاجره و رنجش ناشی از آن جلوگیری کرد . این شیوهها عبارتند از :مبارزه، فرار، وانمودکردن، کنار آمدن. هر یک از این شیوهها ممکن است برای مدت کوتاهی موجبات آرامش طرفین را فراهم آورد، اما در نهایت به ضرر رابطه زناشویی تمام می شود.

عشق و علاقه


    مبارزه: این حالت مخصوص مردهاست. هنگامی که گفتگویی خالی از مهر و صمیمیت باشد، بعضی از افراد خود به خود دعوا و مبارزه را پیش میگیرند و با این تصور غلط که "بهترین دفاع، حمله است" سعی  میکنند با سرزنش و انتقاد و مقصر جلوه دادن طرف مقابل ، او را از پای درآورند.آنها سر و صدا راه میاندازند، عصبانی میشوند و گمان میکنند با تهدید و ارعاب میتوانند طرف مقابل را وادار کنند که به آنها محبت کند. هنگامی که همسرشان سکوت یا میدان مبارزه را ترک میکند،   آنها گمان می برند که برنده شدهاند ، در حالی که در واقع بازنده   شدهاند!


تهدید و خشونت، اعتماد طرفمقابل را از بین میبرد


تهدید و خشونت ، اعتماد طرف مقابل را از بین میبرد. هنگامی که انسان برای اثبات حقانیت خود سعی میکند دیگران را مقصر قلمداد کند، به روابط خود با آنها لطمه میزند.
زن و شوهر با دعواهای مکرر، صمیمیت و عشق را از بین میبرند و روحیه انتقاد پذیریشان را از دست میدهند. زنها برای این که بتوانند از خود مراقبت کنند ، دیگر با شوهرشان ارتباطی برقرار نمیکنند و مردها هم سکوت اختیار میکنند و به زن توجه نمیکنند . به این ترتیب صمیمیت از بین می رود و زن و شوهر نسبت به هم بی تفاوت میشوند.

حتما گوش کنید: چگونه به کودک پاداش دهیم؟


 فرار: این هم یکی از شیوههای مردهاست. آنها برای اینکه با زنها مقابله نکنند، به غار تنهایی خود پناه میبرند و از آن بیرون نمیآیند. این حالت بیشباهت به جنگ سرد نیست .درچنین وضعیتی زن و شوهر با هم حرف نمیزنند و مشکلات لاینحل باقی میمانند. این حالت شباهتی به هنگامی که مرد برای مدتی کوتاه به غار تنهایی خود میرود و سپس مشتاقتر از قبل بر میگردد، ندارد.

عشق و علاقه


مردها از مقابله با زنها هراس دارند و ترجیح میدهند آرام باشند و از صحبتهایی که به دعوا ختم میشود، پرهیز کنند. آن-ها سعی میکنند در روابط خود محتاط باشند و زنها هم گاهی از این احتیاط مردها گلایه میکنند. بعضی از زن و شوهرها به جای جر و بحث، از صحبت درباره موضوع مورد اختلاف خودداری میکنند . این رفتار نوعی مجازات طرف مقابل است و در آن اثری از عشق و محبت دیده نمیشود.


افرادی که دست به چنین شیوهای میزنند، برخلاف افراد گروه اول، مستقیما، به آزار شریک زندگی خود نمیپردازند، بلکه او را از محبت خود محروم میکنند و آزار میدهند. هنگامی که زن یا شوهر محبتش را از دیگری دریغ میکند، طرف مقابل نیز محبتش را از دست میدهد و در نتیجه، هر دو ضرر میکنند.


وانمود کردن: این نوع موضعگیری مخصوص زنهاست. زنها تظاهر میکنند که مشکلی پیش نیامده، لبخند میزنند و خود را شاد نشان میدهند، اما به مرور زمان آزرده میشوند. آنان همیشه در قبال شریک زندگیشان از خود میگذرند، اما در عوض محبتشان چیزی دریافت نمیکنند، در نتیجه در ابراز محبت دچار مشکل میشوند.

عشق و علاقه

 

حتما بخوانید: مغز شگفت انگیز انسان


زنها از ابراز احساسات صمیمانه و صادقانه میترسند و سعی میکنند وانمود کنند که اوضاع روبهراه است. مردها وقتی میگویند "اوضاع خوبه" یا "اشکالی ندارد" منظورشان این است که "اوضاع روبهراهه، چون من خودم می¬تونم به تنهایی از پس کارهام بربیام." یا "اشکالی نداره چون خودم خوب میدونم باید چه کار کنم." یا "خوبه چون خودم بهش رسیدگی میکنم و به کمک کسی هم احتیاج ندارم." ولی وقتی زنها این عبارات را به کار میبرند، میخواهند جلوی بروز اختلاف را بگیرند.


زنها برای این که دریای زندگیشان طوفانی نشود، ممکن است خود را گول بزنند و بگویند که هیچ کم و کسری ندارند، در حالی که این طور نیست و زن از خواستههای خود میگذرد که دچار تضاد با شریک زندگیاش نشود.
کنار آمدن: این هم یکی از کارهای زنهاست. آنها به جای جر و بحث ، تسلیم میشوند و میپذیرند که مقصرند و شوهرشان را ناراحت کردهاند. در کوتاه مدت این طور به نظر میرسد که زن و شوهر به هم علاقه دارند، ولی در اصل هویت خود را از دست می دهند. یک بار مردی نزد من از همسرش گلایه کرد و گفت، "زنمو خیلی دوست دارم . این واسه من همه کاری میکنه، فقط نمیدونم چرا شاد و خوشحال نیست."این زن بیست سال تمام از خود گذشته و دار و ندارش را به شوهرش داده بود.

عشق و علاقه

آنها هیچ وقت با هم دعوا نکرده بودند و هر وقت از زن دربارة رابطهشان سؤال میکردند، میگفت،"رابطه ما هیچ نقصی نداره. شوهرم آدم بسیار دوست داشتنی و خوبیه. اگر هم مشکلی پیش میاد من مقصرم. من همیشه غمگینم و علتش رو هم نمیدونم"اندوه این زن به خاطر این بود که بیست سال تمام احساسات و عواطف خود را از یاد برده بود تا رضایت شوهرش را فراهم کند. اینگونه زنها برای این که شوهرشان راضی باشد از روی غریزه ، خواستههای او را حدس میزنند و خودشان را به شکلی که او میخواهد در میآورند. نهایتاً هم از این که خود را فدا کردهاند، برانگیخته و آزرده میشوند.

حتما بخوانید: غذاهای قبل از بارداری


هر فردی ممکن است در یکی از این مراحل چهارگانه یا هر چهار مرحله گرفتار شود. انسانها معمولاً از یک مرحله به مرحله دیگر میروند. در تمام این مراحل، هدف این است که از آزار دیدن اجتناب کنیم، در حالی که واقعاً چنین چیزی اتفاق نمی-افتد. بهترین کار این است که به شکلی منطقی شروع به دعوا را تشخیص بدهیم و از آن دوری کنیم. هنگامی که آرامش برقرار میشود، میتوان گفتگو را دوباره شروع کرد و آرام به بحث ادامه داد. در این بحثها باید احترام طرفین محفوظ بماند تا به تدریج زن و شوهر بیاموزند که بدون جار و جنجال و صدمه زدن به شخصیت طرف مقابل هم می توان درباره اختلاف نظرها صحبت کرد.


علل جر و بحث زن و شوهرها

دعوای زن و شوهرها اغلب بر سر مسائل مادی، تصمیمگیریها، برنامه ریزیها، ارزشها، تربیت بچهها و مسؤلیتهای زندگی است. وقتی بحث بر سر این مسائل به دعوا منجر میشود که زن و شوهر احساس کنند طرف مقابل آنها را دوست ندارد. همه احساسات دردناک از احساس دوست داشته نشدن سرچشمه می‌گیرند و انسان هنگامی که از نظر عاطفی آزار میبیند ، مشکل میتواند دیگران را دوست بدارد.

بحث و مشاجره

معمولا زنها، متوجه نمیشوند که با اختلافات مردها چگونه کنار آیند. مردها دشوار میتوانند با اختلاف نظرها و احساسات متناقض روبرو شوند و هر چه نسبت به زن خود احساسات صمیمانهتری داشته باشند، مواجهه با این اختلافات مشکلتر هم میشوند. هنگامی که زن از رفتار مرد راضی نیست، مرد این مسأله را شخصی تلقی میکند و آن را بیعلاقگی زن ارتباط میدهد.

مرد زمانی میتواند با این اختلافات کنار بیآید که از نظر عاطفی ارضا شده باشد، اما هنگامی که از عشق محروم میشود، حالت دفاعی به خود میگیرد و شمشیرش را از رو میبندد. در اینگونه موارد ممکن است دعوا به پول و سایر مسائل ارتباط داده شود، اما دلیل اصلی بیمهری زن است. 

حتما بخوانید: مهارت های جدید زناشویی

بررسیها نشان میدهد برآوردن نیازهای عاطفی مرد، جلوی بحث و دعوا را میگیرد و به او قدرت میدهد که با احترام به حرفهای همسرش گوش بدهد و به او محبت کند. دعواها، اختلاف عقیدهها و احساسات منفی را میشود با گفتگو و بدون احساس رنجش بر طرف کرد.

عشق و علاقه


ضروری است که زن و شوهرها نیازها و افکار و احساسات یکدیگر را بشناسند تا از هم کدورتی به دل نگیرند. شما موقعی میتوانید نیازهای شریک زندگیتان را برآورده کنید که ارزش گفتگوی دوستانه را بدانید و با خلق خوش و شکیبایی با طرف مقابل برخورد کنید.


دعوا چیست؟

دعواها معمولاً یک ساختار اساسی دارند. مثال زیر شاید موضوع را بهتر روشن کند:
یک روز من و همسرم برای گردش بیرون رفتیم. بعد از صرف غذا، همه چیز به خیر و خوشی پیش میرفت تا این که من درباره امکان یک سرمایهگذاری شروع به صحبت کردم. ناگهان همسرم ناراحت شد که چطور فکر میکنم که صلاح است بخشی از پساندازمان را صرف خرید اوراق بهادار کنیم. از نظر من این فقط یک فکر بود، در حالی که همسرم تصور میکرد من قبلاً برنامهریزی کرده و تصمیم گرفتهام. او از این که بدون مشورت با او تصمیم را گرفته بودم، ناراحت شد و من از این که تازه موضوع را مطرح کرده و اصلاً در این زمینه اقدامی نکرده بودم ، کفرم بالا آمد و با هم دعوا کردیم.

حتما بخوانید: چگونه احساسات زنان را درک کنیم؟

تصور من این بود که او از فکر من در مورد سرمایه گذاری جدید خوشش نیامده و دراین مورد تردید دارد و از تصور این که به من اعتماد نمیکند، دلخور شدم. او میگفت که سرمایهگذاری در بازار سهام و بورس همراه با ریسک است در حالی که ناراحتی اصلی او از این بود که با او مشورت نکرده بودم. از آن بدتر این که من به او حق نمیدادم که ناراحت شود. بلاخره من به قدری ناراحت شدم که او به خاطر تردید و ناراحتیاش عذرخواهی کرد و ما ظاهراً آرام گرفتیم.

عشق و علاقه


کمی بعد که هر دو از جوش و خروش افتادیم‌، همسرم گفت:"خیلی وقتها موقعی که با همدیگه بحث مون میشه و من ناراحت میشم، تو از ناراحت شدن من دلخور میشی و بلاخره کار به جایی میرسه که من باید از این بابت عذرخواهی کنم. انگار این وسط یک نکته مهم رو از قلم انداختیم. من دلم میخواد تو از این که منو ناراحت میکنی متأسف باشی."

حتما بخوانید: عشق باید پایدار بماند


حرفش منطقی بود‌. توقع معذرت خواهی از طرف او کاملاً ظالمانه بود، مخصوصاً اینکه من او را ناراحت کرده بودم. با درک این نکته رابطه ما شکل جدیدی به خود گرفت. موقعی که این مسأله را در سمینار مطرح کردم‌، دیدم صدها زن این حرف را تأیید میکنند. این هم یکی دیگر از الگوهای ذهنی متفاوت زن و مرد است. با هم نگاهی به این الگو  میاندازیم.


1.    زن در مورد موضوعی¬، ناراحتی خود را بیان میکند.
2.    مرد اصرار میکند که ابداً جای ناراحتی نیست.
3.    زن حس میکند شوهرش او را قبول ندارد و بیشتر ناراحت میشود
4.    مرد حس میکند زن او را قبول ندارد و ناراحت میشود و از زن توقع دارد به خاطر ناراحت کردن او عذرخواهی کند.
5.    زن عذرخواهی میکند ولی نمیداند موضوع چیست و به همین دلیل جریتر میشود و کار به جر و بحث و دعوا می کند

عشق و علاقه


هنگامی که از ساختار اصلی دعوا مطلع شدم، توانستم به شکل   منصفانهتری با موضوع کنار بیایم. توجه کردم که زنها را نباید به خاطر ناراحت شدنشان سرزنش کرد، به جای این کار سعی کردم بفهمم چه شد که او را ناراحت کردم و تصمیم گرفتم به او نشان بدهم که به او علاقه دارم. حتی اگر درست متوجه منظور من نشده و از من رنجیده بود، باید به او میگفتم که هنوز دوستش دارم و از این که کار به جر و بحث کشیده ناراحت هستم.

حتما بخوانید: نشانه های عشق و محبت

یاد گرفتم موقعی که همسرم ناراحت است، به حرفهایش گوش بدهم و بعد تلاش کنم بفهمم که علت ناراحتی او چیست و بعد هم بگویم،"از این که همچنین حرفی زدم ، متأسفم." این شیوه برخورد من به سرعت نتیجه داد و ما دیگر جر و بحث نکردیم.


در هر حال گاهی اوقات معذرت خواستن کار بسیار سختی است . در این جور مواقع نفس عمیقی میکشم و سکوت میکنم. سعی میکنم افکار و احساسات او را بفهمم و به او میگویم،"متأسفم که ناراحتت کردم" با این که این جمله با یک معذرت خواهی تمام عیار فرق دارد ، ولی به او    میفهماند که به او  علاقه دارم و همین نکته تأثیر مهمی بر زندگی ما میگذارد.

عشق و علاقه


مردها زورشان می‌آیند که بگویند،"معذرت میخواهم"
چون یاد گرفته اند که گفتن این جمله به معنیقبول اشتباه است

مردها زورشان میآیند که بگویند،"معذرت میخواهم"چون یاد گرفتهاند که گفتن این جمله به معنی قبول اشتباه است. اما زنها وقتی این جمله را میگویند، منظورشان این است که "من حال تو رو میفهمم . برام مهمه." زنها از معذرتخواهی ترسی ندارند و حتی موقعی هم که اشتباه نمیکنند ، برای خاتمه دادن به بحث، عذرخواهی میکنند.

حتما گوش کنید: چگونه به کودک پاداش دهیم؟


اغلب دعواها موقعی شروع میشوند که مرد به احساسات همسرش توجه نمیکند و زن با ناراحتی و نارضایتی به او جواب میدهد. من ناچار بودم یاد بگیرم که به حرفهای زنم گوش بدهم و آنها را معتبر بدانم زنم هم تمرین کرد که در هنگام ناراحتی نق بزند و حرفهایش را واضحتر بیان کند در نتیجه دعواهای ما کمتر شدند و علاقه بیشتری بین ما ایجاد شد.

عشق و علاقه

 

دوستانی که این مطلب را مطالعه کرده اند، از مطالب زیر نیز استقبال کرده اند

روش هایی برای ابراز احساسات فرزندانمان

روش هایی برای ابراز احساسات فرزندانمان

روش هایی برای ابراز احساسات و عواطف فرزندانمان  یکی از مهم‌ترین مسائل تربیتی این است که والدین فرزندان خود را طوری تربیت کنند که بتوانند به راحتی احساسات و عواطف خود را بروز دهند. در اینجا برای شما نکات مهمی را ذکر می‌کنیم که با توجه و عمل به آن‌ها می‌توانید فرزندانتان را تشویق کنید تا در عین حال که کاملاً مؤدب هستند، ابراز وجود و ابراز احساسات خود را نیز انجام بدهند

چگونه می­توان بدون دعوا درباره اختلاف نظرها صحبت کرد؟

چگونه می­توان بدون دعوا درباره اختلاف نظرها صحبت کرد؟

چگونه می ­توان بدون دعوا درباره اختلاف نظرها صحبت کرد؟ هنگامی که مردی نمی­تواند وظیفه خود را درست انجام بدهد و اشتباه می­کند، زن متوجه نیست که او چقدر حساس و آسیب پذیر می­شود. در این نوع مواقع­، مرد بیشتر از هر زمان دیگری به عشق و محبت همسرش احتیاج دارد. چناچه زن در این گونه موارد به مرد محبت نکند، او را بسیار آزرده خاطر خواهد کرد. البته ممکن است که زن ندانسته این کار را بکند. شاید فقط به دلیل ناامیدی این کار را انجام دهد، ولی مرد همه این­ها را به حساب تأیید نشدن از سوی همسرش می­گذارد و می­رنجد.

راه کار افزایش ضریب‌هوشی کودک

راه کار افزایش ضریب‌هوشی کودک

ضریب‌هوشی کودک شاید به‌عنوان والدین کودکان سه تا هشت ساله فکر کنید، تمام تلاش‌ خود را برای رشد ذهنی فرزندان‌تان انجام داده‌اید؛ از هنگام نوزادی برای‌شان کتاب خوانده‌اید، سرگرمی‌های فکری و اسباب‌بازی‌های ذهنی برای‌شان تهیه کرده‌اید. آن‌ها را با کتاب‌خانه آشنا کرده‌اید و اکنون هم دریک مدرسه خوب درس می‌خوانند. اما آیا باید از این پس خیال‌تان راحت باشد؟

پرورش هوش هیجانی کودکان از شش تا هشت ماهگی

پرورش هوش هیجانی کودکان از شش تا هشت ماهگی

پرورش هوش هیجانی کودکان از شش تا هشت ماهگی در طول این دو ماه برزگ‌ترین و مهم‌ترین اکتشافات دوران زندگی کودک اتفاق می‌افتد. او تمام اشیاء، مردم و مکان‌های پیرامون خود را کشف می‌کند؛ علاوه بر این به روش‌های بیشتری برای بیان احساساتش (ترس، ناکامی، کنجکاوی و...) دست می‌یابد. این آگاهی‌ها برابر است با فرصت‌های جدید و بیشتر برای پرورش هوش هیجانی. از مهم‌ترین نکاتی که می‌توان درباره‌ی کودکان شش ماهه به آن اشاره کرد، توانایی به خاطر سپردن چیزهایی است که پیش‌تر دیده‌اند، اما اکنون در دید آن‌ها قرار ندارند؛ مهم‌تر آن‌که در حال یاد آوری مسائل ثبت شده، می‌توانند به موارد دیگری توجه کنند.

وقتی زن¬ها حرف می¬زنند

وقتی زن¬ها حرف می¬زنند

وقتی زن ها حرف می زنند مردها آموزش ندیده اند که چگونه می توانند به طور مؤثر از احساسات و عواطف زنها حمایت کنند. وقتی یک زن از احساساتش حرف می زند، مرد فرض می کند که همسرش برای حل مشکل خود تقاضای کمک می کند . به همین دلیل خود به خود مردها راه حلی برای مسائل او پیشنهاد می کنند.

چگونه   از ابراز عشق و محبت خودداری می¬کنیم

چگونه از ابراز عشق و محبت خودداری می¬کنیم

چگونه   از ابراز عشق و محبت خودداری میکنیم ما دیگر بچه نیستیم¬. برای داشتن روابط زناشویی بالنده باید مسئولیت پذیر باشیم. ظهور دوبارة احساسات کودکی این احساس مسئولیت را تهدید می-کند. همیشه احساس می¬کنیم مقصر کسی دیگری است . وقتی تحت تأثیر احساسات گذشته قرار می¬گیریم¬، راه قلب¬مان مسدود می¬شود

نظرات

به این مطلب امتیاز دهید

تعداد کل امتیازات این مطلب 2

به چه موضوعی علاقه مندید؟

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه می توانید از جدیدترین مقالات، اخبار و محصولات سایت در ایمیل خود با خبر شوید...

به جمع کاربر ما بپیوندید