قصد بارداری
دوره اول بارداری
دوره دوم بارداری
دوره سوم بارداری
نوزادی
کودکی

حرف¬های زنان

حرف¬های زنان
چکیده این مطلب : انتشار : 1395/09/12 0 نظر 677 بازدید

حرفهای زنان

بکارگیری از کلمات احساسی و عاشقانه در درون زن جادو میکند و به زن احساس محبوبیت میدهد. زن در حین شنیدن حرفهای احساسی در کنار مرد خود احساس افتخار خوشبختی میکند.
 

حرفهای زنان

همة ما میدانیم که زنان عاشق حرف زدن میباشند تا از این راه با دیگران بخصوص همسر خود رابطه برقرار نمایند. اکثر آنها دوست دارند در زمان صرف غذا در کنار همسر خود با او در خصوص نگرانیهای درونی خود حرف بزند و هرگز انتظار ندارد که شوهرش خواستهاش را رد کند.

حتما بخوانید: غذاهای قبل از بارداری

متاسفانه اکثر مردان از گوش دادن به حرفهای درونی زنان بدون نتیجة خاص متنفرند و به شکلی از ایجاد چنین مکالماتی فرار میکنند در حالی که نمیدانند زنان دوست داشتنی حرف زدن میباشند به خصوص با مرد مورد علاقة خود دوست دارند در مورد موضوعی خاص سر صحبت را باز کنند چرا که از دیدگاه آنها گفتگو میتواند موجب ایجاد یک ارتباط صمیمی و خاص میان آنها شود چرا که با این کار میتوانند راحتتر با مردشان نزدیک تر و صمیمیتر شوند .

حرف های زنان

زنان برای گفتگو با مرد مورد علاقة خود به سراغ دلیل و یا موضوع خاصی نمیروند و برای آنها ایجاد ارتباط کلامی رسیدن به یک نتیجة خاص نیست بلکه زنان خواهان صحبت با مردشان هستند تا یک رابطة مستحکم-تری را بواسطة حرفهای درونیشان ایجاد نمایند.

حتما بخوانید: هفت نوع ارتباط مهم همسران

البته این سؤال را از مردان بسیاری شنیدهام که چرا زنان عاشق حرف زدن میباشند؟ به نظر من زنان خواهان ایجاد رابطة نزدیکتر با مردی هستند که به واسطة حرف زدن، او را بهتر بشناسند و متوجه شوند که او به چه مقدار به حرفهای خود ارزش و احترام قائل میشود. کلمات، سکوت زنان را در بروز یک رابطة چند ساعته اما نزدیک میشکند و قصد دارد شنوندة خود را از دنیای درونی خود مطلع سازد.

در حالی که مردان بعد از شنیدن حرفهای زنان سریعاً به دنبال راه حل م¬گردند و حتی در حین شنیدن صحبتهای زنان بیشتر زمان خود را صرف ارائة راه حل و نتیجهگیری میگذرانند در حالی  که نمیدانند زن از شنیدن نتیجه یا راه حل متنفر است و تنها می-خواهد حرف بزند . به طور واقعی مردان باید از این موضوع اساسی مطلع باشند که تمام زنان میدانند که مردان مثل زنان علاقهمند به حرف زدن نمیباشند و حتی از شنیدن حرفهای زنان فراریاند، اما زنان عاشق مردشان هستند و نیاز به محبت و همدلی او دارند. زنان تنها با شنیدن حرفهای درونی خود از وجود خود آگاه میشوند

بنابراین ابزار افکار و احساسات درونی با صدای بلند و حتی به صورت مشاجره به آنها کمک می-کند تا در خصوص چگونگی تحول درونی خود افکارشان را بدون حذف و اضافه بیان میکنند و حتی از موضوعی به موضوع دیگری میپرند و گاهی احساسات و حرفهای خودشان را چند بار تکرار میکنند و در حین حرف زدن بسیار پر جنب و جوش و پر انرژی هستند. بنابراین به شما مردان عزیز توصیه میکنم زمانی که متوجة شنیدن حرفهای همسرتان میشوید لطفاً بدون هیچگونه توضیح خاصی از طرف خود چند مطلب زیر را با دقت هر چه تمامتر توجه کنید:

حرف های زنان

1)    تمام توجه فیزیکی خودتان را معطوف شنیدن حرفهای او کنید.

2)    تمام توجه و افکار درونی و ذهنیتان را متوجه شنیدن خواستههای  کلامی او نمایید.

حتما بخوانید: چگونه احساسات زنان را درک کنیم؟

 

3)    در خصوص شنیدن مشکلات درونی ، زود تصمیمگیری نکنید ، اجازه دهید بعد از گذشت چند روز از شنیدن حرفهای او در مورد نتیجهای که برای بهبود اوضاع و شرایط درونی او گرفتهاید با همسرتان صحبت کنید.
در هر حال مردان باید بدانند که به عنوان یک دردسر بزرگ حرفهای زنان تمام شدنی نیست، بنابراین به همسر خود اجازه دهید صحبت کند و سریعاً به واسطة اشتباهات درونیاش نقطه ضعف نگیرید و او را از شنیدن حرفهایش مورد تمسخر قرار ندهید.

چرا مردان از مشورت با زنان امتناع می¬کنند؟

همة ما میدانیم که: هدف از مشورت ، یافتن بهترین گزینهها و برترین راه-ها و شیوههای اجرایی است . این مسئله موجب میشود تا در گزینش مشاور شرایط دقیقی رعایت شود. اما در طی پژوهشها مشخص شده که مردان به دلیل یکسری مسائل خاص از مشورت کردن با زنان خودداری میکنند.

حتما بخوانید: مردان و زنان با هم متفاوت اند

در طی بررسی چهار مورد از پنج مورد هیجانهای اساسی (شادی، عشق، ترس، اندوه و خشم) زنان هیجان مورد استثنا که مردان از زنان پیشی میگیرند «خشم» است. زنان نه تنها هیجانهای ظریف (شادی، عشق، ترس، اندوه) را با شدت فراوان بیشتری تجربه میکنند بلکه در موقعیتهای مثبت و منفی هیجانها را بهتر تشخیص داده و بیشتر به آنها پاسخ میدهند.

حرف های زنان

بنابراین میتوان به این نتیجه رسید که زنان تابع احساسات و مردان تابع عقل هستند، چرا که زنان بیشتر به کارهای خانه و اشیاء و اعمال ذوقی علاقه نشان میدهند و کارهایی را دوست دارند که در آنها باید مواظب و دلسوزی بسیار خرج کنند. مانند مواظبت از کودکان و اشخاص عاجز و ... زنان عموماً احساساتیتر از مردان هستند. در نتیجه چون زنان احساساتی-ترند و در جامعه کمتر حضور مییابند در مشورت با آنها محدودیتهایی لحاظ شده استمقصود از امتناع داشتن از مشورت با زن، دقت در گفتار و اندیشههای زنان معمولی، کم خرد و تهی مغزی است که دل به ظواهر دنیایی بسته و چشمشان را از حقایق برتر فرو بستهاند.

حتما گوش کنید: مشکلات هر روزه کودک

اما زمانی که خواهان زر و زیور دنیا نمیباشند و به عقل خود متکی¬اند مانند مردان شایسته مشورت  میباشند. به عقیدة بنده ، عشق و ارتباط صمیمانه عامل اصلی پایداری و استحکام خانوادهها و روابط میان زن و شوهر است. بنابراین اگر مرد بتواند با تکیه بر عقل و استدلال زن خود با او مشورت کند نه تنها به نتیجهای معقولانهتر میرسد بلکه میتواند از حرفهای پنهان شدة او که سالها در گوشة دلش زنگار زده باخبر شود و حتی در این میان میتواند به راحتی شخصیت درونی زن بهتر بشناسد. همة ما میدانیم که عشق به معنای محبت شدید و علاقه خاص میان دو نفر است .

البته مفاهیم دیگری بر مبنای واژة عشق میان زن و مرد وجود دارد که همه به یک معنا ختم میشود. بنابراین اگر شما مردان خواهان پایداری عشقتان هستید باید در وهلة اول زن مورد علاقة خود را در کارهای زندگی و امورات شخصی دخالت دهید و از او به عنوان یک فرد باهوش و مبتکر یاد کنید، و برای آنکه به انسجام فکری و علاقهمندی بیشتر او دست یابید لطفاً توصیههای زیر را جدی بگیرید:

حرف های زنان


    اظهار محبت و عاطفه به همسر در حین شنیدن حرفهای درونی او.

    هدیه دادن به همسر به صورت غیر منتظره برای جلب توجه بیشتر.

    همراهی با همسر در انجام کارهای خانه در حین ابراز خستگی او.

    اختصاص ساعاتی از شبانه روز به همدمی با همسر.

حتما بخوانید: حافظه تمام عیار

 

    عذرخواهی از قصور و تقصیرها.

    ایجاد اعتماد برای اطمینان خاطر همسر در پایندی به روابط.

    جلوگیری از ایجاد هر گونه تکبر و غرور منفی برای زیر سؤال بردن وجهه شخصیتی.

    پرهیز از هرگونه خودآرایی و خودنمایی برای دیگران.

    عدم کتمان اسرار زندگی و درونی در ازدواج و روابط صمیمی.

    میدان ندادن به فعالیتهای دوستان و دیگران بخصوص به فتنه انگیزان در روابط.

    برگزاری جلسات مشاوره با همسر تحت درددل با او.

    وعده دادن به همسر برای جبران زحمات بی شائبة او.

حرف های زنان

 

    شناسایی روحیات و دنیای درون همسر.

    بروز تعهدات متقابل.

    رسیدگی به انتظارات و خواسته های درونی همسر.

    توجه به نیازهای روحی و مادی همسر.

دانلود رایگان: والدین خیالباف هستید یا عملگرا؟

عشق مرد به زن

مردان باید بدانند که مرکب راهوار و معرفت قلبی ، عشق و احساس است نه عقل، عقل همچون پلیس فقط راهنمای خوبی است وگرنه هرگز پای پیمودن راه وصال را ندارد. بنابراین همسرتان را بواسطة ابراز احساساتشان درک کنید و خودتان نیز نیز از دریچة احساسات وارد شوید چرا که در اوج احساسات، عقل محو میشود البته عقل را نمیتوان زایل کنندة عشق دانست چرا که میتواند راه عشق حقیقی را برای رسیدن به عشق واقعی میان خود و زن بدست آورد.

به عبارتی دیگر عقل را تا مرحلهای راهنمایی میکند که منجر به نردبان عشق میشود و عقل میتواند به انسان در مسیر عشق کمک کند تا به بی راهه نرود و مردان هرگز نباید احساسات و عشق زنان را جدا از وجود عقل و منطق تلقی کنند چرا که قبلاً نیز گفتم زن زاییدة احساسات و عشق ورزی است.

حرف های زنان

بکارگیری از کلمات احساسی و عاشقانه در درون زن جادو میکند و به زن احساس محبوبیت میدهد. زن در حین شنیدن حرفهای احساسی در کنار مرد خود احساس افتخار خوشبختی میکند.

حتما بخوانید: غذاهای قبل از بارداری
 

 

دوستانی که این مطلب را مطالعه کرده اند، از محصولات زیر نیز استقبال کرده اند

بسته آموزشی تقویت هوش جنین

بسته آموزشی تقویت هوش جنین

مجموعه آموزشی تقویت هوش جنین ، مطابق با آخرین یافته‌های دانشمندان بزرگ دنیا و برای اولین بار در ایران ارائه شده است. این مجموعه براساس متد پروفسور مکوتو شیچیدا از ژاپن، روی هوش‌های چندگانه جنین از جمله: هوش عاطفی، هوش شنیداری، هوش کلامی، هوش فضایی، هوش کوانتومی، هوش خوددرمانگر و همچنین حواس دهگانه جنین تمرکز دارد. مجموعه آموزشی تقویت هوش جنین شامل 2 جلد کتاب و 4 عنوان دی‌وی‌دی آموزشی به همراه فلش کارت های ای . اس. پی ، برچسب های تصویری و کتاب‌های صوتی، ارائه گردیده است.

دوستانی که این مطلب را مطالعه کرده اند، از مطالب زیر نیز استقبال کرده اند

در دوران بارداری چقدر ورزش کافی است؟

در دوران بارداری چقدر ورزش کافی است؟

در دوران بارداری چقدر ورزش کافی است؟ میانه روی یک کلمه قابل اجرا است. انجام بیش از حد تمرینات ورزشی مسیر خون و اکسیژن را تغییر می دهد و از کودک در حال رشد دور می کند. بیشتر متخصصان پیشنهاد می کنند میزان ضربان قلب را پایین تر از 140 بار در دقیقه نگه دارید. (برای پیدا کردن ضربان قلب نبض خود را در ناحیه گردن یا مچ دست برای 6 ثانیه بشمارید بعد عدد به دست آمده را در 10 ضرب کنید.) به جسمتان توجه کنید، اگر هنگام انجام تمرینات ورزشی از شدت نفس نفس زدن قادر به صحبت کردن نیستید، خیل

سه ماه سوم ، آخرین مرحله ی بارداری

سه ماه سوم ، آخرین مرحله ی بارداری

سه ماه سوم ، آخرین مرحله ی بارداری سه ماهه سوم، آخرین مرحله بارداری است و شکم در این مرحله بزرگ‌‌‌‌ خواهد شد. در این مورد متاسفم! بزرگ شدن شکم، را رفتن، خم شدن و احساس شما را تغییر خواهد داد  ولی همه این‌‌‌‌ها خبرهای بدی نیستند. از جهت مثبت که نگاه کنیم سکسکه‌‌‌‌ها و پشتک زدن‌‌‌‌های کودک‌‌‌‌تان لذت خواهید برد که هر دوی این‌‌‌‌ها باعث می‌‌‌‌شوند در مورد کودک در راه خود احساس هیجان نمایید. 

چند نشانه از سه ماه سوم بارداری

چند نشانه از سه ماه سوم بارداری

چند نشانه از سه ماه سوم بارداری بی خوابی و خستگی از شایع ترین نشانه های سه ماه سوم بارداری است

مغز شگفت انگیز انسان

مغز شگفت انگیز انسان

مغز شگفت انگیز انسان انسان فقط 500 سال است که می‌داند مغز کجاست. تا قبل از آن تصور بر این بود که انسان با استفاده از شکم و قلب خود فکر و احساس می‌کند. زیرا حواس فیزیکی، بیشتر از این طریق درک می‌شوند. فقط 20 سال است که انسان واقعاً به ماهیت مغز و نحوه‌ی عملکرد آن پی برده است.

برای تنبیه کودک از چه چیزی استفاده کنیم؟

برای تنبیه کودک از چه چیزی استفاده کنیم؟

برای تربیت فرزنداز چه چیزی برای تنبیه کودک استفاده کنیم؟ تصور تربیت فرزند، بدون استفاده از روش‌های تنبیه کودک، کار دشواری است. ولی برای گرایش به پرهیز از تنبیه فرزند دلایل مثبت زیادی وجود دارد. از جمله اینکه تأثیر تنبیه  کودک نه تنها موقتی است بلکه کودک را وادرا می‌کند تا برای جلوگیری از خطر تنبیه هر آنچه را که بتواند انجام دهد.

دردهای شایع در دوران بارداری

دردهای شایع در دوران بارداری

دردهای شایع دوران بارداری ورم دست و پا و دردهای سیاتیکی از جمله شایع تریت دردها در دوران بارداری است

نظرات

به این مطلب امتیاز دهید

تعداد کل امتیازات این مطلب 2

به چه موضوعی علاقه مندید؟

محصولات پیشنهادی مرتبط

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه می توانید از جدیدترین مقالات، اخبار و محصولات سایت در ایمیل خود با خبر شوید...

به جمع کاربر ما بپیوندید